ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: підлітковий вік, порушення розумового розвитку, емоційний інтелект, афект, алекситимія

Анотація

Мета публікації полягає у розкритті сутності та структури емоційного інтелекту, його функцій та особливостей формування на етапі становлення особистості з порушеннями розумового розвитку. Мета дослідження забезпечувалась поетапним вирішенням основних завдань: по-перше, констатувати стан сформованості емоційного інтелекту шляхом виявлення компонентів та їх рівнів сформованості; по-друге, визначити основні генералізовані чинники становлення емоційного інтелекту у підлітків з порушеннями розумового розвитку.

Методи. Для розв’язання окреслених завдань і забезпечення достовірності положень та висновків було використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження. Серед основних варто зазначити такі: теоретичні: дедуктивний (аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний) – для системного опису явища, що досліджується; індуктивний – для встановлення закономірностей, систематизації; емпіричні: метод психодіагностики, що дав можливість визначити показники, рівні емоційного інтелекту (методика «Емоційний інтелект» (за Н. Холом)), бесіди, спостереження. Психодіагностика проводилась відповідно до інструкцій, із дотриманням необхідних вимог та використання інструментарію у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах та загальноосвітніх школах м. Києва.

Результати. Було встановлено низький рівень емоційного інтелекту, емоційної обізнаності, емпатії, управління власними емоціями та середній рівень здатності до розпізнавання емоцій інших людей. Здійснено припущення щодо детермінування алекситимією низького рівня емоційного інтелекту та його складників у підлітків з порушеннями розумового розвитку. Охарактеризовано алекситимію як низьку здатність до опису власного емоційного стану, недостатньою диференціацією власних почуттів та емоцій, невміння вербалізувати власні емоційні стани, недорозвиток рефлексивного компоненту емоцій. Здійснено порівняння результатів психодіагностики учнів загальноосвітніх шкіл та спеціальних шкіл-інтернатів.

Висновки. Емоційний інтелект є складною інтегративною особистісною властивістю, що проявляється через розуміння власних емоцій, емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційним станом, підпорядкування емоцій вольовим зусиллям, сприяє самопізнанню, саморегуляції і самореалізації особистості. Визначений стан та низькі рівні сформованості емоційного інтелекту у підлітків з порушеннями розумового розвитку, що дає підставу для подальших наукових розвідок, приведення психодіагностичних заходів з подальшим розробленням ефективного психологічного супроводу підлітків з порушеннями розумового розвитку.

Посилання

1. Anarov, O. (2015) Psykholohichni tekhnolohii formuvannia ta korektsii povedinky pidlitkiv z rozumovoiu vidstalistiu [Psychological technologies of formation and correction of behavior of adolescents with mental retardation]. Kherson: Obus [in Ukrainian].
2. Bekh, I. (2008). Vykhovannia osobystosti [Personal education]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
3. Bratus, N. (1992). Pedahohika pochuttiv [Рedagogy of feelings]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
4. Zhuravlova, О. (2017). Psykholohiia empatii [ Psychology of empathy]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I Franka [in Ukrainian].
5. Izard, K. (2008). Psihologiya emocii [Рsychology of emotions]. Sankt Peterburg: Piter [in Russian].
6. Pahava, D. (2017). Emotsii ta pochuttia pidlitkovoho viku za umov psykhofiziolohichnykh porushen [Emotions and feelings of adolescence under conditions of psychophysiological disorders]. Kharkiv: Kyivski chytannia [in Ukrainian].
7. Khomenko, M. (2018). Emotsiino-volova sfera ditei z rozumovoiu vidstalistiu: hendernyi analiz [Emotionalvolitional sphere of children with mental retardation: gender analysis]. Kyiv: Soldt LT [in Ukrainian].
8. Yakovenko, O. (2015). Psykhokorektsiini metodyky formuvannia ta korektsii emotsiino-volovoi sfery pidlitkiv z porushenniamy psykhofiziolohichnoho rozvytku [Psychocorrectional methods of formation and correction of emotionalvolitional sphere of adolescents with disorders of psychophysiological development.]. Chernivtsi: Liha [in Ukrainian].
9. Kagan, S. (2015). Structures for Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
10. Mayer, J. (2005). Emotional intelligence: popular or scientific psychology. London.
11. Sullivan, H. (1990). Personal psychopathology. New York: B&D Books.
12. Wanda, A. (2014). Emotional – cognitive structuring. Toronto.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
176-183
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ