ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕТОДІВ ПСИХОКОРЕКЦІЇ НА ЖІНОК ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: репродуктивна сфера, непліддя, емоції, психоемоційний стан, резерв судинної системи за Руфьє

Анотація

Мета. Метою статті є теоретичне обґрунтування й емпіричне дослідження особливостей впливу методів психокорекції на жінок із порушеннями репродуктивної сфери. У статті проаналізовано психологічні підходи до розуміння психоемоційного стану жінок із проблемами репродуктивного здоров’я. Результати теоретичного аналізу допомогли встановити, що психоемоційна сфера особистості жінки має вплив як на її стан здоров’я, так і безпосередньо на її репродуктивну сферу.

Методи. Для реалізації мети дослідженнями ми використали психодіагностичну методику «Шкала диференціальних емоцій» К. Ізарда та фізіологічні методи дослідження: методи реєстрації систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти пульсу та резерв судинної системи за Руфьє. Масив отриманих даних аналізували за допомогою методів математичної статистики (t-критерій Стьюдента) шляхом застосування стандартизованого комп’ютеризованого пакету програм SPSS 21.0.

Результати. У дослідженні взяли участь 240 жінок із порушеннями репродуктивної сфери, яких було розподілено за психологічними та фізіологічними показниками на контрольну й експеримен-

тальну групи. Доведено, що в досліджуваних жінок-пацієнток експериментальної групи після застосування психокорекційних методів впливу відбувається покращення психоемоційного стану. Під час порівняння середніх значень показників емоційної сфери простежується динаміка на зменшення домінування негативних емоцій і переважання позитивних, спостерігається збільшення витривалості серцево-судинної системи організму, що позитивно впливає на їхній стан здоров’я. Наявний взаємозв’язок психоемоційного стану з фізіологічними показниками також вказує на їх зв’язок із психосоматикою.

Висновки. Встановлено, чим вищий рівень психоемоційного стану і резервного потенціалу в жінок-пацієнток, тим вищі в них показники розуміння сенсу та ставлення до власного життя, підтримання здоров’я та здатність переборювати проблеми, пов’язані з репродуктивним здоров’ям.

Посилання

1. Vashchuk M. (2011) Doslidzhennia roli psykholohichnykh faktoriv zhinochoho bezpliddia. [Research of the role of psychological factors of female infertility]. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. Kyiv. T. 7. Ekolohichna psykholohiia, Vyp. 26. S. 56–64 [in Ukrainian].
2. Zaika E.V., Zimovin A.I. (2018). Metodiki issledovaniya emotsionalnoy sferyi cheloveka [Methods of research of the human emotional sphere]: uchebn.-metod. posob. Harkov : PromArt [in Ukrainian].
3. Proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi prohramy “Reproduktyvne ta statevezdorovianatsiina period do 2021 roku” [The project of the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine The concept of foreign ownership programs “Reproductive health states natsiyi for the period up to 2021”]. URL: https://www.apteka.ua/article/404360 [in Ukrainian].
4. Kaminskyi A.V. (2018) Bezpliddia u zhinok v stani dezadaptatsii : patohenez i korektsiia [Infertility in women in a state of maladaptation : pathogenesis and correction]: dis. … dok. med. nauk : 14.01.01. Kiyiv [in Ukrainian].
5. Krasnov V.N., Paleev N. R. (2009). Vzaimosvyaz psihosomatiki ta somatopsihiatrii v sovremennoy meditsine [The relationship of psychosomatics and somatopsychiatry in modern medicine]. Klinicheskaya meditsina – Clinical medicine, 12, 4–7 [in Russian].
6. Mendelevich V.D. (2005). Klinicheskaya i meditsinskaya psihologiya [Clinical and medical psychology]: ucheb. posob. Moskva : MEDpress [in Russian].
7. Mendelevich V.D., Makaricheva E. V., Pyirkova K. V. (2009). Psihicheskiy infantilism pri nevroticheskih i somatoformnyih rasstroystvah :monografiya [Mental infantilism in neurotic and somatoform disorders : a monograph]. Kazan : Poznanie [in Russian].
8. Volyanska Y. (2018) Medical and psychological support of women with repeated use of auxiliary reproductive technologies. Psychosomatic Medicine and General Practice, Vol. 3, № 2, June 2018, p. e0302113, URL: https://e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/113 (data zvernennia: 02.03.2019) [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
169-175
Розділ
СЕКЦІЯ 4 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ