МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ «ТИП І РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ», РОЗРОБЛЕНОЇ О. ГАВРИЛОВОЮ

Ключові слова: професійна самореалізація, тип реалізації ролей і норм, індивідуально-виконавчий тип, примітивно-виконавчий тип, майбутні психологи, внутрішня узгодженість, валідність, надійність

Анотація

Натепер самореалізація особистості є однією з актуальних проблем сучасної психології. Важливість вивчення професійної самореалізації пов’язана з необхідністю підтримки психічного здоров’я людини, оскільки досягнення успіху в професійній діяльності сприяє підвищенню самооцінки та позитивному світосприйняттю.

Аналіз наукової літератури дав змогу з’ясувати, що для визначення рівня розвитку професійної самореалізації майбутніх психологів найдоцільніше використовувати психодіагностичну методику «Тип і рівень професійної самореалізації», автор О. Гаврилова.

Мета дослідження полягає у вивченні рівня професійної самореалізації майбутніх психологів під час проходження навчальної практики шляхом модифікації змісту методики для її використання в закладі вищої освіти.

Методи. За допомогою двох компетентних перекладачів, які незалежно працюють, здійснено прямий переклад методики. Попередні психометричні властивості перекладеної методики перевірялися під час пілотажного дослідження, у якому взяли участь 186 респондентів. Вибірку становили майбутні психологи 2–4 курсів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.

Результати. З огляду на результати психометричного дослідження, україномовний варіант зазначеної методики може вважатися надійним, про що свідчать результати перевірки на внутрішню узгодженість; валідним, адже критеріальна валідність засвідчила високий ступінь відповідності професійної самореалізації та критеріїв, через які вона може бути визначена. У свою чергу, конструктивна валідність методики показала, що вона може застосовуватися для вивчення професійної самореалізації.

Висновки. Отже, зазначений адаптований нами україномовний варіант методики відповідає психометричним вимогам і може бути використаний для вирішення дослідницьких і практичних завдань.

Посилання

1. Vernydub, R. M. (2019) Zabezpechennia yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia: polityka selektsii [Providing quality training for the future teacher: selection policy]. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 15. 5–17 [in Ukrainian].
2. Havrylova, E. A. (2015) Psykhodyahnostycheskaia metodyka «Typ y uroven professyonalnoi samorealyzatsyy»: razrabotka, opysanye y psykhometryia. [Psychodiagnostic methodology «Type and level of professional self-realization»: development, description and psychometry]. Vestnyk TvHU. Seryia «Pedahohyka y psykholohyia» – Bulletin of TvSU. Series «Pedagogy and Psychology», 3. 19–34. [in Russian]
3. Hrinova, O. M. (2018) Psykholohichni osoblyvosti avtorskoho zhyttievoho vyboru v yunatskomu vitsi [Psychological features of the author's life choices at a young age]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky – Bulletin of the Odessa National University. Series: Psychological Sciences, 23. 1(47). 155–159 [in Ukrainian].
4. Titov, I. H. (2018) Elementy praktychnoi psykhometryky. Navchalnyi posibnyk [Elements of practical
psychometrics.]. Kyiv: Kondor. 2018 [in Ukrainian].
5. Khell, L. (2017) Teoryy lychnosty [Theories of personality]. SPb.: Pyter-Pres [in Russian].
6. Shamne, A. V. (2015) Teoriia i praktyka psykhosotsialnoho rozvytku osobystosti u pidlitkovomu ta yunatskomu vitsi [Theory and practice of psychosocial personality development in adolescence and adolescence]: dys. … d-ra psykhol. nauk : spets. 19.00.07. Kyiv [in Ukrainian].
7. Corno Lyn & Eric M. Anderman, eds. (2015) Handbook of educational psychology. New York: Routledge.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
126-131
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ