ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЩАСТЯ В ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Ключові слова: відчуття щастя, вікові особливості, ставлення до тіла, тривожність, невротичність, товариськість, врівноваженість

Анотація

У статті зазначається, що стрімкість соціальних змін, невизначеність і непередбачуваність життя потребує аналізу тих складників щастя, якими сучасна жінка може керувати, а за необхідності сама впливати на задоволеність власним життям.

Мета – висвітлити результати емпіричного дослідження психологічних особливостей щастя в жінок середнього віку.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація та систематизація сучасних наукових теоретичних та емпіричних досліджень щастя. Емпіричні: оксфордський опитувальник щастя; тест «Діагностика міжособистісних стосунків» Т. Лірі; опитувальник ставлення до власного тіла О.О. Скугаревського; шкала реактивної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна; багатофакторний особистісний опитувальник FРI;

Результати. Проаналізовані результати дослідження дали змогу розділити респондентів за показником рівня щастя на три групи. Перша – це жінки, які вважають себе не щасливими й мають низькі показники. Друга група – жінки, які характеризуються зниженим рівнем щастя. І третя група – респонденти із середнім рівнем щастя. Аналіз результатів емпіричного дослідження та використання непараметричного критерію Пірсона дали змогу встановити взаємозв’язок між рівнем щастя й незадоволеністю образом власного тіла, реактивною й особистісною тривожністю, такими характеристиками особистості, як дратівливість, сором’язливість, емоційна лабільність, спонтанна агресивність, невротичність, прояви підозрілого ставлення до людей. Результати кореляційного аналізу дають змогу говорити про вплив на рівень щастя таких особистісних рис, як товариськість і врівноваженість, що дає можливість створювати якісні позитивні стосунки.

Висновки. Дослідження акцентує увагу на необхідності всебічного підходу до розвитку рівня щастя й допомагає створювати корекційні та розвивальні програми для роботи із жінками середнього віку.

Посилання

1. Andrushko Ya. S. (2018) Shchastia v teoretyko-empirychnomu dyskursi doslidzhennia. [Happiness in the theoretical and empirical discourse of research.] Naukovyi visnyk KhDU Seriia Psykholohichni nauky - KSU Scientific Bulletin Series Psychological Sciences 1 (2), 7–13 [in Ukrainian].
2. Arhail M. (2003) Psykholohyia schastia.[ Psychology of happiness] SPb: Pyter -SPb: Peter [in Russian].
3. Meshcheriakov.B. H., Zynchenko. V. P. (2009). Bolshoi psykholohycheskyi slovar. [Great psychological dictionary] Moskva; SPb. - Moscow St. Petersburg [in Russian].
4. Dzhydarian Y. A. (2013) Psykholohyia schastia y optymyzma. [Psychology of happiness and optimism.] Moskva-Moscow [in Russian].
5. Maslou A. (2012) Motyvatsyia y lychnost. [Motivation and personality] SPb.: Pyter- SPb . : Peter [in Russian].
6. Pezeshkyan N. (2007) Trenynh razreshenyia konflyktov. Psykhoterapyia povsednevnoi zhyzny. [Conflict resolution training. Psychotherapy of everyday life] Moskva. Ynstytut pozytyvnoi psykhoterapyy – Moscow. Institute of Positive Psychotherapy [in Russian].
7. Selyhman M. (2006) Novaia pozytyvnaia psykholohyia: novy`j vzglyad na schast`e i smy`sl zhizni. [ A new positive psychology: a new look at happiness and the meaning of life] M.: Sofyia – M.: Sofia [in Russian].
8. Skrypachenko T.V. (2016) Psykholohichnyi analiz fenomenu zadovolenosti zhyttiam [Psychological analysis of the phenomenon of life satisfaction]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology 2 (10), 124–130 [in Ukrainian].
9. Tatarkevych V. (1981) O schaste y sovershenstve cheloveka [On the happiness and perfection of man] Moskva: Prohress - Moscow: Progress [in Russian].
10. Chyzhevskyi D. I. (2004) Filosofiia H. S. Skovorody [G. S. Skovoroda’s philosophy] Kharkiv: Prapor - Kharkiv: Flag [in Ukrainian].
11. Iaspers K. (2005) Tekhniky myslennia. [Thinking techniques] Filosofska dumka – Philosophical thought 2. 95–103 [in Ukrainian].
12. Gilbert D. (2007) Stumbling on happiness. Positive psychology. Publisher: Vintage 320 s.
Опубліковано
2020-05-28
Сторінки
110-118
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ