МЕТАКОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: метакогнітивні процеси, навчальна діяльність, успішність, студент

Анотація

Мета. У статті розглянуто теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів. На основі теоретичного аналізу підкреслено актуальність вивчення метакогнітивних процесів, необхідних для успішної навчальної діяльності. Для ефективного навчання від студентів вимагається здатність осмислювати й контролювати свою навчальну діяльність, тобто здійснювати її саморегуляцію. У зв’язку з цим, окрім власної когнітивної діяльності, студент повинен уміти здійснювати й метакогнітивну, адже саме раціональна комбінація цих стратегій зможе забезпечити ефективність та успішність навчальної діяльності. Основною метою дослідження було виокремлення психологічних особливостей метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів і визначення їх впливу на успішність навчальної діяльності студентів.

Методи. У роботі ми використали теоретичні, емпіричні та математично-статистичні методи обробки емпіричних даних.

Результати. Емпірично визначено середній показник успішності студентів, рівень розвитку їхніх метакогнітивних процесів, охарактеризовано ступінь впливу метакогнітивних процесів на навчальну діяльність студентів і визначено кореляцію між рівнями розвитку метакогнітивних процесів у студентів і рівнями успішності їхньої навчальної успішності. Емпіричне дослідження за допомогою попередньо визначеного методичного інструментарію показало, що середній рівень розвитку метакогнітивних процесів студентів прямо корелює з високим рівнем їхньої успішності, так підтвердивши гіпотезу дослідження. Кореляційний зв’язок між низьким рівнем розвитку метакогнітивних процесів студентів і високим рівнем успішності є статистично значимим оберненим. Кореляція між високим рівнем розвитку метакогнітивних процесів і високим рівнем навчальної успішності є також статистично значимою оберненою.

Висновки. Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження вказує на необхідність подальших детальних досліджень розвитку компонентів психологічної саморегуляції навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу, а також метакогнітивних процесів і рефлексії як основних регулятивних механізмів навчальної діяльності студентів.

Посилання

1. Ananyev, B.G. (1977). O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya [About the Problems of Modern Human Studies]. Moscow. 379 p. [in Russian].
2. Andrade H., Brookhart S.M. (2016) The Role of Classroom Assessment in Supporting Self-Regulated Learning. In: Laveault D., Allal L. (eds) Assessment for Learning: Meeting the Challenge of Implementation. The Enabling Power of Assessment, vol 4. Springer, Cham. P. 293–309.
3. Antypenko, O.E. (2015). Metakognitivnaya reguliatsya ponimaniya naucznogo teksta studentami-psikhologami [Metacognitive Regulation of Understanding Texts by Students-Psychologists]. Materialy XX Regionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii prepodavateley, nauchnykh sotrudnikov I aspirantov: v 2 tomakh – Materials of XX Regional Scientific and practical conference of teachers, scientists and doctoral students: in 2 vol. Vitebsk: VGU im. Masherova, p. 119–120 [in Russian].
4. Balashov, E.M. (2019). Teoretychni pidkhody do vyvchennia chynnykiv motyvatsiji samorehuliovanoho navchannia studentiv [Theoretical Approaches to Studying Self-Regulated Learning of Students]. Theoriia i praktyka suchansoji psykholohii – Theory and Practice of Modern Psychology, #2 (1), 10–16 [in Ukrainian].
5. Balashov, E.M. (2019). Psykholohichni osoblyvosti metakohnityvnoho monitorynhu v navchalniy diyalnisti studentiv [Psychological Characteristics of Metacognitive Monitoring in Learning Activity of Students]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seria: Psykhologichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, #4, 64–71 [in Ukrainian].
6. Balashov, E.M. (2017). Psykholohichni osoblyvosti samorehuliatsii navchalnoi dialnosti studentiv [Psychological Characteristics of Self-Regulated Learning Activity of Students]. Naukovi zapysky Natsionalnoho Universytetu “Ostrozka Akademia” – Scientific Papers of the National University of Ostroh Academy. № 5, P. 5–13 [in Ukrainian].
7. Balashov, E., Pasichnyk, I. & Kalamazh, R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics Vol. 24, Issue 1, P. 47–62.
8. Bolshakova, A. Zaitseva, O. (2018). Zahalni ta profesiini motyvy iak osobystisni koreliaty rozvytku metakohnityvnoi aktyvnosti studentiv [General and Professional Motives as Personal Correlates of Development of Metacognitive Activity of Students] Visnyk Lvivskoho universytetu. Seria “Psykholohichni nauky” – Bulletin of Lviv University. Series “Psychological Sciences”, #3, 26–35 [in Ukrainian].
9. Dotsevych, T. (2014). Rozroblennia i aprobatsiia opytuvalnyka pedahohichnoi refleksyvnosti vykladacha vyshchoi shkoly [Design and Approbation of Questionnaire of Pedagogical Reflexivity of a Higher School Teacher]. Psycholohichni perspyktyvy – Psychological Perspectives, #23, 99–112 [in Ukrainian].
10. Flavell J. M. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. The nature of intelligence. P. 231–135.
11. Karpov, A.V. (2004). Psikhologia refleksivnykh mekhanizmov deyatelnosti [Psychology of Reflexive Mechanisms of Activity]. Moscow: IP IRAN. 450 p. [in Russian].
12. Karpov, A.V. & Skityayeva, I.M. (2005). Psikhologia metakognitivnykh protsessov lichnosti [Psychology of Metacognitive Processes of Personality]. Moscow: Institute of Psychology of RAS. 352 p. [in Russian].
13. Kholodnaya, M.A. (2002). Psikhologiya intellekta. Paradoksy issledovaniya [Psychology of Intellect. Paradoxes of Research]. Saint-Petersburg: Piter. 272 p. [in Russian].
14. Poshekhonova, Y.V. & Karpov, A.V. (2014). Motivatsyonnye i volevye osobennosti metapoznaniya studentov VUZa [Motivational and Volitional Characteristics of Metaknowledge of HEI Students]. Izvestiya DGPU – Bulletin of DGPU. Vol. 4. P. 31–36 [in Russian].
15. Prokhorov, A.O. & Chernov, A.V. (2014). Vliyaniya refleksii na psikhicheskiye sostoyaniya studentov v protsesse uchebnoy deyatelnosti [Impact of Reflexivity of Psychic State of Students in Learning Activity]. Ekperimentalnaya psikhologia – Experimental Psychology. Vol.7, #2, P. 82–93 [in Russian].
16. Rean, A.A. (1999). Sotsyalnaya pedagogicheskaya psikhologiya [Social Pedagogical Psychology]. Saint-Petersburg. 416 p. [in Russian].
17. Samoylichenko, A.K. & Chernyavskaya, V.S. (2012). Razvitie metamyshleniya studentov [Development of Metathinking of Students]. Sbornik nauchnykh trudov Sworld po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsyi – Collection of Scientific Papers SWorld on Materials of International Scientific and Practical Conference [e-resource]. #11(2). P. 80–82. Mode of Access: https://www.sworld.com.ua/konfer27/539.pdf [in Russian].
18. Saliuk, M. & Kovalchuk, O. (2015). Osoblyvosti vzaiemozviazku metakohnityvnoi kompetentnosti z emotsiinym stavlenniam do online navchannia studentiv dystantsiinykh navchalnykh kursiv [Peculiarities of Correlation of Metacognitive Competence with Emotional Attitude to Online Learning of Students of Distant Courses [e-resource]. – Mode of Access: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2015/shlyahy_form/Salyuk_Kovalchuk.pdf [in Ukrainian].
19. Tereshonok, T.V. & Baksheyeva, S.S. (2015). Metakognitivnye komponenty v structure uchebnoy deyatelnosti [Metacognitive Components in Structure of Learning Activity]. Sotsyalno-ekonomicheskiy i gumanitarnyy zhurnal Krasnoyarskogo GAU – Socio-Economic and Humanitarian Journal of Krasnoyarsk GAU. #1. P. 175–180 [in Russian].
20. Winne, P.H. (2010). Bootstrapping Learner’s Self-Regulated Learning. Psychological Test and Assessment Modeling. Vol. 52, No. 4, 472–490.
21. Zaitseva, O. (2018). Vzaiemozviazok metakohnityvnoi aktyvnosti za styliamy samorehuliatsii studentiv [Interrlation of Metacognitive Activity with Self-Regulation Styles of Studens]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii – Theory and Practice of Modern Psychology, #5, 107–111 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-02
Сторінки
78-85
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ