СТАНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

  • Ганна Олександрівна Лопатіна
Ключові слова: мовленнєва особистість дошкільника, мовленнєвий філогенез, мовленнєвий онтогенез, порушення мовлення, обумовлені органічними ураженнями центральної нервової системи

Анотація

Мета статті – схарактеризувати становлення мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення, зумовленими органічними ураженнями центральної нервової системи в її філота онтогенезі. У дослідженні використано теоретичні методи, зокрема здійснено ґрунтовний аналіз понять «мовленнєва особистість дошкільника», «мовленнєвий філогенез», «мовленнєвий онтогенез», «порушення мовлення, пов’язані з органічним ураженням центральної нервової системи». Представлено різні підходи до вивчення мовленнєвої особистості. Схарактеризовано моделі породження мовлення, які не суперечать одна одній, а уточнюють, доповнюють і конкретизують теорію мовленнєвої діяльності. Виявлені фактори, які опосередковано і безпосередньо впливають на становлення мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Зазначено, що мовленнєва особистість розглядається як завдання, об’єкт вивчення, дослідницький прийом і є предметом вивчення соціологів, психологів, психолінгвістів, лінгвістів, лінгводидактів. Становлення мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку з порушеннями мовлення визначено як надскладний процес набуття дитиною (суб’єктом мовленнєвої взаємодії) завдяки своїй мовленнєвій діяльності нових комунікативних можливостей, здібностей і компетенцій, що роблять її особистістю.

У висновках зазначено, що становлення мовленнєвої особистості дитини відбувається у взаємодії з дорослими й однолітками в різних видах діяльності, що передбачає вирішення складних філософських протиріч. Мовленнєву особистість визначено як дитину, здатну говорити зрозуміло, виразно, уміло використовувати голос, темп, інтонацію, міміку, жести в різних ситуаціях спілкування. Визначені провідні умови становлення мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку з порушеннями мовлення, зумовленими органічними ураженнями центральної нервової системи, як-от: забезпечення мотивації, розвитку сенсомоторних, гностико-праксичних структур, мовленнєвих одиниць різного рівня, а також мовного та стимулювального середовища.

Посилання

1. Ахутина Т., Горелов И., Залевская А. Единицы речевого общения, внутренняя речь, порождения речевого высказывания. Исследования речевого мышления в психолингвистике / отв. ред. Е.Ф. Тарасов. Москва : Наука, 1985. С. 99–116.
2. Богин Г.И Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов : … автореф. дис. докт. филол. наук : 10.02.01. Ленинград, 1984. 31 с.
3. Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І., Горіна Ж.Д., Черкасов М.П. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія. Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. 271 с.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва : Издательство «Лабиринт», 1999. 352 с.
5. Данилова Н.Н. Психофизиология. Москва : Аспект Пресс, 1999. 373 с.
6. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. Москва : МПСИ, Воронеж : Изд-во НПО МОДЕК, 2001. 432 с.
7. Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку : монографія. Київ : Фенікс, 2008. 497 с.
8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 261 с.
9. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. Москва : Наука, 1974. 368 с.
10. Пахомова Н.Г. Нейропсихолінгвістика. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. 268 с.
11. Психолингвистика / под. ред. Т.Н. Ушаковой. Москва : ПЕР СЭ. 2006. 416 с.
12. Соботович Е.Ф. Структура речевой деятельности и механизмы ее формирования. Киев : ІЗМН. 1997. 44 с.
13. Уланович О.И. Языковая личность в контексте моделирования речевого онтогенеза. Психология когнитивных процессов : материалы 2-й Всероссийской науч.-практ. конференции (сборник статей) 2–3 октября 2008. Смоленск: Универсум, 2008. С. 197–201.
14. Sigman M. The Secret Life of The Mind: How Your Brain Thinks, Feels, and Decides. New York : Little, Brown and Company, 2017. 288 p.
15. Swaab D. Unser kreatives Gehirn: Wie wir leben, lernen und arbeiten. Munchen : Droemer, 2017. 640 p.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
253-259
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ