ВПЛИВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Лариса Миколаївна Марчук
Ключові слова: асертивна особистість, асертивний підхід, емоційна стабільність, довіра, впевненість, рефлексія

Анотація

Мета статті – дослідити вплив вищої освіти на формування асертивної поведінки. Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання: 1) проаналізувати асертивний підхід у закладі вищої освіти; 2) визначити якість і рівень асертивності у студентському середовищі.

Методи. Теоретичні методи дослідження – аналіз підходів і результатів вивчення стану асертивності у студентської молоді. Практичні методи – опитування, анкетування. Емпіричне дослідження, описане у статті, проводилося методом суцільного анкетного опитування студентів-бакалаврів (спеціальність: Психологія) 1–4 курсів ДВНЗ «Ужгородського національного університету». Автором публікації визначено рівень асертивного ставлення студентів у навчальній та інших взаємодіях у поєднанні з дослідженням ступеня інформованості респондентів про зазначену якість. Проаналізовано і представленонайбільш характерні для актуальної ситуації погляди студентів на поняття «асертивність», «асертивна особистість», «асертивна поведінка», а також причини їх асертивної поведінки. Виділено значення асертивного підходу вищого навчального закладу щодо формування асертивності як особистісного росту студента, його самопізнанню, умінню рефлексувати, його самореалізації й самоактуалізації, його індивідуальному і соціальному розвитку.

Результати. У ході опитування вивчені такі аспекти, як межі застосування поняття «асертивність» у сприйнятті студентів, декларативний і реальний рівень асертивності, її рівень щодо професії, зокрема в діловій сфері. Результати дослідження розширюють знання про асертивність, особливості асертивної поведінки студентської молоді та можуть слугувати базою для коригування педагогічної та освітньої практики вищих навчальних закладів.

Висновки. Підсумки дослідження впливу системи ЗВО на студентську свідомість у процесі розвитку асертивних психологічних якостей вказали, що у процесі навчання відбувається поступове формування студента не тільки як професіонала, а і як асертивної особистості, яка здатна адаптуватися в соціальній взаємодії через сформовану асертивну поведінку. Зроблено висновок про необхідність застосування вишами освітніх технологій, що базуються на практичному аспекті асертивного поводження й асертивного спілкування. Викладене дослідження може бути корисне педагогам і психологам для проведення моніторингів і корекції асертивної поведінки студентів, а також слугувати критеріальною основою побудови тренінгової програми, спрямованої на розвиток зазначених характеристик.

Посилання

1. Гребенкин Е.В. Профилактика агрессии и насилия в школе. Ростов на Дону : Феникс, 2006. 157 с.
2. Коробкова Т.А. Ассертивность как вид педагогической коммуникации. Высокие технологии в педагогическом процессе : сборник научных трудов межвузовской науч.-метод. конф. преподавателей вузов, ученых и специалистов, г. Нижний Новгород, 30–31 мая 2000 г. Нижний Новгород : ВИПИ, 2000. С. 138–139.
3. Медведєва С.А. Психологічні особливості розвитку асертивності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Київ : Міленіум, 2006. Вип. 29. С. 459–466.
4. Пилипенко О.І. Удосконалення педагогічної соціалізації на основі асертивного підходу. Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Педагогічні науки». 2010. Вип. 1. С. 34–40.
5. Хохлова Е.В. Конструктивная агрессивность в формировании навыков ассертивного поведения студентов вуза : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Нижний Новгород, 2008. 220 с.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
190-196
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ