СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

  • Наталія Анатоліївна Добровольська
Ключові слова: майбутні психологи, професійна підготовка, творчість, компетентність, творча компетентність

Анотація

Мета – розкрити соціально-психологічні особливості становлення і розвитку творчої компетентності майбутнього психолога у процесі професійної освіти.

Методи: метод теоретичного аналізу (порівняльний, ретроспективний); методи наукового пізнання (зіставлення, порівняння різних документальних і дослідницьких даних, синтез, абстрагування); прогностичні методи (узагальнення незалежних характеристик, моделювання); емпіричні методи (спостереження, аналіз продуктів діяльності, психодіагностичні методики); статистичні методи.

Результати. Розроблено та реалізовано концепцію становлення і розвитку творчої компетентності майбутнього психолога, провідною ідеєю якої є створення творчого освітнього простору, що розвиває.

Модель становлення і розвитку творчої компетентності майбутнього психолога побудовано як систему, що включає керуючу, керовану, технологічну підсистеми і комплекс соціально-психологічних, методичних і специфічних умов. Розроблено критерії та показники, охарактеризовано рівні сформованості творчої компетентності майбутнього психолога. Розроблена програма соціально-психологічного супроводу процесу становлення творчої компетентності майбутнього психолога, що містить комплекс інноваційних методів і форм навчально-творчої діяльності.

Висновки. Застосування діагностичного апарату на різних етапах дослідно-експериментальної роботи забезпечило всебічне вивчення особливостей становлення і розвитку творчої компетентності майбутніх психологів. Аналіз результатів комплексної діагностики їх професійної підготовки показав, що творча компетентність детермінується як інформаційно-освітнім (креативна ерудиція), технологічним (творча вправність), так і особистісно-творчим (творча готовність) компонентами. Застосування інноваційної освітньої технології та системи соціально-психологічних умов вплинуло на ефективність становлення та розвитку творчої компетентності майбутніх психологів. Виявлено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено систему соціально-психологічних умов становлення і розвитку творчої компетентності майбутніх психологів, яка складається із власне соціально-психологічних умов (реалізація системного підходу, науково обґрунтована організація процесу професіоналізації, створення творчого освітнього простору, що розвиває), методичних умов (реалізація компетентнісного підходу, оволодіння майбутніми психологами технологіями інноваційного творчого розвитку і саморозвитку, активізація науково-дослідного співробітництва) і специфічних умов (реалізація особистісно розвивального підходу, оптимального інтелектуального і духовного, соціального й індивідуального, нормативного та творчого розвитку психологів).

Посилання

1. Борисюк А. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів. Чернівці : Технодрук, 2016. 264 с.
2. Бриль М. Вплив соціокультурного середовища на розвиток креативності студентів. Актуальні проблеми психології. 2011. Т. Х. Вип. 20. С. 22–30.
3. Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності. Харків : ХНУ, 2015. 110 с.
4. Карамушка Т. Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2017. № 3 (44). Т. 2. C. 50–57.
5. Allen T. Charting a communication pathway. Using assessment to guide curriculum development in a revitalized general education plan. Communication education. 2002. Vol. 51 (1). P. 26–39.
6. Alptekin C. Towards intercultural communicative competence. ELT Journal. 2002. Vol. 56 (1). P. 57–64.
7. Vykhrushch-Oleksyuk O. The peculiarities of social-psychological distance in multicultural students group. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2015. Vol. 7–8. P. 86–89.
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
169-175
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ