ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ксенія Володимирівна Гіль
Ключові слова: мотиви, потреба, опитувальник, стандартизація, валідизація

Анотація

Мета. У статті представлено результати дослідження з розробки опитувальника мотивації волонтерської діяльності. Метою дослідження виступало конструювання та апробація опитувальника «Мотивація волонтерської діяльності».

Методи. Найголовнішим завданням при створенні опитувальника є забезпечення його змістовної валідності, яка підтверджувалася пілотажним дослідженням мотивації волонтерської діяльності. Дані для пілотажного дослідження були зібрані за допомогою проективного методу самоописів, обробка яких здійснювалась за допомогою змістовного аналізу з використанням методу експертної оцінкиЕмпірично отримані результати в ході стандартизації опитувальника оброблялися за допомогою методів описової статистики, кореляційного і факторного аналізу.

Результати. В результаті був сконструйований і апробований опитувальник «Мотивація волонтерської діяльності», який дозволяє виявляти мотиви включення в добровольчу діяльність і будувати мотиваційний профіль особистості волонтера. Теоретичним обґрунтуванням опитувальника виступили положення про те, що мотивація являє собою процес задоволення потреб, усвідомлення яких призводить до формування мотивів. Будь-яка діяльність полімотивована, і мотиви знаходяться в ієрархічних зв'язках один з одним. Процес розробки опитувальника складався з декількох етапів, в результаті яких вона пройшла психометричну перевірку. Стандартизований і валідизований опитувальник «Мотивація волонтерської діяльності» виступає надійним інструментарієм виявлення мотивації волонтерської діяльності, спрямований на визначення значущих потреб людини, які задовольняються в добровольчої активності. Результати розробки діагностичного інструментарію дозволили виділити компоненти структури мотивації волонтерської діяльності, які в подальшому визначили розробку практико-орієнтованої моделі формування мотивації волонтерської діяльності студентів соціально-гуманітарного профілю.

Висновки. Опитувальник «Мотивація волонтерської діяльності» дає можливість кількісно оцінити відносну значимість потреб для кожного волонтера, виявити мотиви соціального схвалення, вигоди, самоствердження, процесуально-змістовні, просоціальні і духовно-моральні та графічно представити їх у вигляді мотиваційного профілю особистості. Опитувальник може бути використаний при роботі з волонтерами на етапі попереднього відбору, підготовки та безпосередньо на етапі самої волонтерської діяльності.

Посилання

1. Азарова Е.С., Яницкий М.С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности. 2008.
URL : http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-determinanty-dobrovolcheskoy-deyatelnosti (дата доступа: 27.07.2019).
2. Мильман В.Э. Метод изучения мотивационной сферы личности. Практикум по психодиагностике. Москва, 1990. С. 23–43.
3. Нартова-Бочавер С.К. Экспериментальное исследование ситуационной изменчивости мотивации помощи. Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 4. С. 15–23.
4. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / под ред. Д.А. Леоньтева. Москва : Смысл, 2004. 608 с.
5. Олчман М., Джордан П Добровольцы – ценный источник. Университет Д. Хопкинса, 1997. 324 с.
6. Потапова Н.А. Волонтерство как феномен самореализации личности в современных российских условиях. Интегративный подход в психологии (новые исследования): сборник научных трудов. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. Герцена, 2004. С 172–184.
7. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией / пер. с англ. ; под ред. проф. Е.А. Климова. Москва : ЮНИ- ТИ-ДАНА, 2004. 399 с.
8. Соколова Т.В. Мотивационная сфера личности как компонент ее профессиональной направленности. Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2012. № 2. С. 103–112
9. Batson, C.D. Altruism in Humans. New York: Oxford University Press. 2011
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
161-168
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ