КОМПЛЕКСНЕ ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ПОСТНАРКОЗАЛЕЖНИХ ДОРОСЛИХ

  • Руслан Миколайович Ільченко
Ключові слова: наркозалежність, реабілітація, ресоціалізація, реадаптація, комплекс методик психодіагностики психологічної реадаптації у фізичній, емоційній, когнітивній, соціальній і духовній сферах особистості

Анотація

Мета. У статті розглядаються результати дослідження комплексного психодіагностичного забезпечення психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих. Метою роботи є обґрунтування психодіагностичного забезпечення соціальної реабілітації та психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих. У зв’язку із цим ми ставимо два завдання: 1) розробити теоретичну модель психологічної реадаптації; 2) підібрати комплекс методик психодіагностики перебігу психологічної реадаптації на прикладі постнаркозалежних дорослих.

Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних літературних джерел за темою дослідження (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних і емпіричних даних) підпорядковані завданню виявлення основних методологічних підходів і теоретико-емпіричного вивчення проблеми реадаптації.

Результати. Проведене дослідження дало змогу встановити, що психологічна реадаптація – це процес, спрямований на повторне пристосування людини до умов існування та подолання дезадаптацій, спричинених травмами, насильством, залежностями, деприваціями тощо, у фізичній, когнітивній, емоційній, соціальній і духовній сферах розвитку особистості.

Для дослідження особливостей психологічної реадаптації можна використовувати комплекс засобів психодіагностики перебігу психологічної реадаптації (зокрема, постнаркозалежних дорослих), який включає в себе такі методики: Методика дослідження несприятливого дитячого досвіду (НДД) (за В. Фелітті, Р. Андом), Симптоматичний опитувальник дистресу (SCL-90-R, за Л. Дерогатисом; модифікувала Н. Паніна), опитувальник «Стиль саморегуляці . поведінки» (за В. Моросановою), Особистісний опитувальник соціально-психологічної адаптації (за К. Роджерсом, Р. Даймонд), методика «Духовний потенціал особистості – 2» (за Е. Помиткіним).

Висновки. Зроблено висновок, що психологічна реадаптація має бути спрямована на п’ять сфер особистості, у яких виникають дезадаптації (фізична, когнітивна, емоційна, соціальна і духовна). Комплексне психодіагностичне забезпечення психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих повинно відбуватися з дослідженням кожної із вказаних сфер особистості людини із застосуванням відповідних психодіагностичних методик.

Посилання

1. Агарков О. Особливості соціальної роботи з наркозалежними клієнтами : теоретичний аналіз. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. 2014. Т. 15. Вип. 281. С. 443–450.
2. Алієв О., Заіка В. Комплексний підхід до соціально-психологічної адаптації учасників антитерористичної операції в Україні. Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 28 лютого 2017 р. Київ : Університет «Україна», 2017. С. 3–7.
3. Алієв О., Заіка В. Соціально-психологічна адаптація учасників бойових дій до умов мирного життя: ґендерний аспект. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 16–17 травня 2018 р. : у 3-х т. Т. 1. Київ : Університет «Україна», 2018. С. 49–60.
4. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, ин-т биол. пробл. Севера ; М-во здравоохранения СССР ; 1-й Моск. мед. ин-т им. И.М. Сеченова. Ленинград : Наука, 1988. 268 с.
5. Блинова О. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон : Гельветика, 2016. Вип. 3. Т. 1. С. 111–117.
6. Дембицький С., Середа Ю. Симптоматичний опитувальник Леонарда Дерогатиса (SCL-90-R): валідизація в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ, 2015. № 4. С. 40–71.
7. Дзюба Т., Коваленко О. Психологія дорослості з основами геронтопсихології : навчальний посібник / наук. ред., авт. передмови і дод. В. Моргун. Київ : ВД «Слово», 2013. 264 с.
8. Ільченко Р. Метод становлення здорової врівноваженої особистості через подолання наслідків травм, насильства і депривації (за М. Мюррей) як засіб психологічної реадаптації постнаркозалежних дорослих. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С. Максименка. Вип. 19. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С. 190–208.
9. Караяни А., Сыромятников И. Прикладная военная психология. СПб.: Питер, 2006. 480 с.
10. Катан Е., Карпец В. Опыт жестокого обращения в детстве у наркологических больных и методы его ретроспективной оценки. Вопросы наркологии. 2018. № 9. С. 60–79.
11. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд. Основы психологии : практикум / ред.-сост. Л. Столяренко. Изд-е 7-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. С. 505–511.
12. Моргун В., Тітов І. Основи психологічної діагностики : навчальний посібник. 3-е вид. Київ : ВД «Слово», 2013. 464 с.
13. Моросанова В., Коноз Е. Стилевая саморегуляция поведения человека. Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 118–126.
14. Мюррей М. Метод Мюррей. Пер. с англ. Е. Корневой. Санкт-Петербург : Шандал, 2012. 416 с.
15. Помиткін Е. Методика визначення духовного потенціалу та дослідження психологічних механізмів духовного розвитку «Духовний потенціал особистості – 2». Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. С. 113–114.
16. Рибалка В. Особистiсний пiдхiд у пpофiльному навчаннi стаpшокласникiв : монографія. Київ : Демiуpг. 1998. 160 с.
17. Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості. Київ : Шкільний світ, 2009. 128 с.
18. Таточенко С. Психологічні аспекти реадаптації наркозалежної особистості у рамках програми зменшення шкоди. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2017. Т. ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С. Максименка. Вип. 16. С. 190–202.
19. Федорі Ю. Теоретичний аналіз соціально-психологічної реадаптації осіб, які перебували в екстремальній ситуації. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологічна». 2012. Вип. 2 (1). С. 332–330.
20. Філіпов В. Особливості соціальної адаптації та технології регулювання адаптивних процесів. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. ; за заг. ред. О. Льовкіної, Р. Калениченка. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. С. 190–195.
21. Харченко С. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика : монографія. Луганськ : Альма-матер, 2006. 230 с.
22. Цілинко І. Мандалатерапія: діагностичні та психотерапевтичні можливості у роботі з травмою. Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості : колективна монографія / відпов. ред. Н. Тавровецька. Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. С. 340–348.
23. Чернецька Ю. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації наркозалежної молоді. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. Харків, 2012. № № 30–31. С. 290–295.
24. Чернецька Ю. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів : дис. … докт. пед. наук: 13.00.05. Старобільськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2016. 522 с.
25. Чирко В., Демина М. Очерки клинической наркологии (Наркомании и токсикомании: клиника, течение, терапия). Москва : Медпрактика, 2002. 238 с.
26. Шумейко А. Види реадаптації і психореабілітації учасників бойових дій. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. 2017. Вип. 21. С. 220–229.
27. The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood: A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology / R. Anda et al. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2006. Vol. 256. P. 74–186. DOI:10.1007/s00406-005-0624-4 (дата звернення: 15.07.2019).
28. Derogatis L., Lipman R., Covi L. SCL-90: An Outpatients Psychiatric Rating Scale-Preliminary Report. Psychopharmacology Bulletin. 1973. № 1. P. 13–28.
29. Murray M. Prisoner of another war: a remarkable journey of healing from childhood trauma. Berkeley, Calif. : Page Mill Press, 1991. 244 p.
30. Murray M. The Murray Method. Vivo Publications. 2012. 344 p.
31. Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study / V. Felitti et al. American Journal of Preventive Medicine. 1998. № 14 (4). P. 245–258. DOI: 10.1016/S0749-3797(98)00017-8 (дата звернення: 15.07.2019).
Опубліковано
2019-11-29
Сторінки
94-102
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ