ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖЕБРАЦТВА ДІТЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА

  • І.І. Максимів
Ключові слова: жебрацтво, дитина, бідність, безпритульність, спосіб життя, девіантна поведінка

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблем правового регулювання жебрацтва дітей, зроблено аналіз цього соціально-психологічного феномена. Вивчено та встановлено першопочаткові причини дитячого жебрацтва, проаналізовано об’єктивні й суб’єктивні причини цього соціального явища.

Посилання

1. Большой юридический словар / под ред. А.Я. Сухарева. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Инфра-М, 2007. – 858 с.
2. Дьяконов И.Ю. Антропология нищенства: этологические аспекты : дисс. … канд. ист. наук : спец. 03.00.14 «Антропология» / И.Ю. Дьяконов ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.М., 2009. – 181 с.
3. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування : Закон України від 15 січня 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 34.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка : в 4 т. / С.И. Ожегов ; под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский язык, 1981–1984.
5. Толковый словарь русского язика / под ред. Д.Н. Ушакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ushakov.slovaronline.com/П/ПО/54066-POPROSHAYNICHESTVO.
6. Дети-рабы в руках попрошаек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.deti-raby-popro.ucos.com.
7. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 1. – 1970. – 915 с.
8. Бродяжничество [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoteka.ru/encyclopedia10098.
9. Антонян Ю.М. Преступность и психические аномалии / Ю.М. Антонян, С.В. Бородин. – М., 1987.208 с.
10. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/ukrstat.gov.ua.
11. Красножон Т.В. Соціальне сирітство в Україні як соціальне-педагогічне явище / Т.В. Красножон // Вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2009. – № 3. – С. 122–124.
Сторінки
125-129
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ