ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КЕРІВНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  • Ю.Ю. Бойко-Бузиль
Ключові слова: управлінське рішення, керівник, Міністерство внутрішніх справ України

Анотація

У статті здійснена спроба подати психологічний аналіз поняття й особливостей управлінського рішення, що приймається керівниками Міністерства внутрішніх справ України. Подано авторське бачення поняття управлінського рішення. Виокремлено ознаки, які визначають сутність управлінського рішення, і здійснено класифікацію за категоріями.

Посилання

1. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України : Наказ від 27 липня 2012 року № 650.
2. Александров Ю.В. Характеристика і класифікація управлінських рішень, що приймаються у системі ОВС України / Ю.В. Александров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2013. – № 1046. – Вип. 51. – С. 135–141.
3. Бандурка О.М. Основи управління в ОВС України: теорія, досвід, шляхи удосконалення / О.М. Бандурка. – Х. : Основа, 1996. – 398 с.
4. Бесчастный В.Н. Психология эффективного руководителя ОВД : [научно-практическое пособие] / В.Н. Бесчастный, В.А. Лефтеров, Г.А. Литвинова. – Донецк: Донецкий юридический институт МВД при ДонНУ, 2005. – 192 с.
5. Віхляєва С.І. Оптимізація управлінських рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності / С.І. Віхляєва, В.І. Федяй // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 67 (1040). – С. 143–147.
6. Воробьев О.В. Подготовка и принятие управленческих решений в ОВД : [лекция] / О.В. Воробьев. – К.: КВШ МВД СССР, 1976. – 30 с.
7. Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : [навчальний посібник] / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – К. : Знання, 2012. – 583 с.
8. Герасимов А.П. Принятие управленческих решений в ОВС : [лекция] / А.П. Герасимов, А.Н. Грушин, И.П. Сидякин. – М. : Академия МВД СССР, четвертый факультет, 1984. – 27 с.
9. Кондратьєв Я.Ю. Головні проблеми та перспективи використання психологічних знань в діяльності керівників ОВС / Я.Ю. Кондратьєв. – К. : НАВСУ, 2000. – 24 с.
10. Лисюченко В.П. Управління у сфері правоохоронної діяльності : [навчальний посібник: альбом схем] / В.П. Лисюченко, О.С. Доценко, П.В. Ольховик. – К. : Вид ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 112 с.
11. Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : [навчально-методичні матеріали] / М.С. Орлів. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.
12. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений : [учебник для вузов] / Э.А. Смирнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. − 271 с.
13. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ : [посібник] / [В.Г. Хахановський, П.П. Підюков, В.М. Смаглюк, О.І. Грищенко, В.А. Плугатар]. – К.: НАВСУ, 2003. – 216 с.
Сторінки
116-120
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ