РИТОРИЧНО-МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛЕКЦІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АСПІРАНТА ЯК ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ

  • О.І. Богучарова
Ключові слова: аспірант, Болонський процес, лекція, дидактична презентація, мовленнєво-риторична компетентність, мовна особистість

Анотація

У статті обговорюються теоретичні й прикладні аспекти проблеми третього етапу Болонського процесу – освітньої методології підготовки аспірантів, у якій поєднано альтернативні програмні модулі: дослідницький і педагогічний. З огляду на недосконалість педагогічного модуля, а також у світлі компетентнісного підходу та досягнення мети оволодіння мистецтвом читання вишівської лекції пропонується в межах курсу «Психологія і педагогіка вищої школи» для аспірантів запровадити інноваційний тренувальний комплекс – дидактичні комп’ютерні презентації за окремими темами лекційних курсів із номенклатурних дисциплін, які розробляються аспірантами у співробітництві з викладачем. Показано, що така інформаційна активність аспірантів сприяє оптимізації освітнього процесу на рівні взаємодії його суб’єктів, удосконаленню мовленнєво-риторичної компетентності, а також розвитку інтегративних рис і якостей мовної особистості.

Посилання

1. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
2. Горобец Л.Н. Риторические жанры педагогического дискурса / Л.Н. Горобец // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 62. – С. 219–225.
3. Крупський Я.В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій : [словник] / Я.В. Крупський, В.М. Михалевич. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 72 с.
4. Онкович Г.В. Медіадидактика вищої школи: український досвід / Г.В. Онкович // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 23–29.
5. Сахневич І.А. Критичний аналіз медіатекстів фахового спрямування як необхідна складова формування медіакомпетентності майбутніх фахівців ВТНЗ / І.А. Сахневич // Наукові записки. Серія «Педагогіка». – 2013. – № 3. – С. 15–161.
6. Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні / В.О. Сухомлинський // Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа 1977. – Т. 5 : Статті. – 1977. – С. 321–330.
7. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні : [монографія] / Ж.В. Таланова. – К. : Міленіум, 2010. – 476 с.
8. Best practice based Principles for Innovative Doctoral Training [Електронний ресурс]. – Режим доступ : http://www.dfg.de.
9. Turning Education Structures in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://tuning.unideusto.org.
Сторінки
110-115
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ