ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ В ЗРІЛОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

  • В.В. Чумак
Ключові слова: креативність, зрілий юнацький вік, проблемне навчання, нові інформаційні технології навчання

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми розвитку креативності в зрілому юнацькому віці. У роботі уточнено зміст поняття «креативність», досліджено вплив психологічної концепції проблемного навчання на розвиток креативності у студентів, представлено результати експериментального дослідження, розглянуто можливість застосування нових інформаційних технологій навчання для розвитку креативності. У статті показано, що використання психологічної концепції проблемного навчання сприяє розвитку креативності і підвищенню ефективності навчальної діяльності студентів.

Посилання

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.
2. Дистанційне навчання: психологічні засади : [монографія] / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак, Ю.М. Ільіна, М.М. Назар, П.П. Дітюк, О.Ю. Коміссарова, В.Й. Цап, Н.М. Бугайова, В.В. Депутат] ; за ред. М.Л. Смульсон. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.240 с.
3. Дружинин В.Н. Психология творчества / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – 2005. – №10. – С. 101–109.
4. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М. : Культура, 2005. – 304 с.
5. Козленко В.Н. Проблема креативности личности / В.Н. Козленко // Психология творчества / под ред. Я.О. Пономарева. – М. : Наука, 1990. – 224 с.
6. Колісник Л.О. Психологічний аспект розвитку дистанційного навчання / Л.О. Колісник // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання : зб. наук. пр. / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Т. 8. – Вип.6. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 121–128.
7. Коміссарова О.Ю. Психологічна підтримка студентів за допомогою телекомунікаційних технологій / О.Ю. Коміссарова, М.Л. Смульсон // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 117–126.
8. Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – М. : Изд-во МГУ, 1974. – 112 с.
9. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
10. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 432 с.
11. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 168 с.
12. Машбиць Ю.І. Навчальна технологія (психологічний аналіз) / Ю.І. Машбиць // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання: зб. наук. пр. / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Т. 8. – Вип. 6. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 166–177.
13. Моляко В.О. Методологічні та теоретичні проблеми дослідження творчої діяльності / В.О. Моляко // Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / за заг. ред. В.О. Моляко. – К. : Освіта України, 2008. – С. 7–53.
14. Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / за заг. ред. В.О. Моляко. – К. : Освіта України, 2008. – 415 c.
15. Носенко Е.Л. Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій / Е.Л. Носенко, М.А. Салюк. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. – 138 с.
16. Павлюк Р.О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів / Р.О. Павлюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm.
17. Пономарьова-Семенова Р.О. Психологічні принципи розвитку креативності обдарованої особистості / Р.О. Пономарьова-Семенова // Обдарована дитина. – 2009. – № 10. – С. 2–10.
18. Смульсон М.Л. Інтелектуальний саморозвиток у віртуальному освітньому середовищі: зміна парадигми / М.Л. Смульсон // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання : зб. наук. пр. / за ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – Т. 8.Вип. 6. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 250–259.
19. Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту : [монографія] / М.Л. Смульсон. – К. : Нора-Друк, 2003. – 298 с.
20. Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия / С.С. Степанов. – М. : Эксмо, 2005. – 672 c.
21. Чернобровкін В.М. Психологічні аспекти прийняття рішень у проблемних ситуаціях педагогічної діяльності як мисленнєвого процесу / В.М. Чернобровкін // Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / за ред. В.О. Моляко. – К. : Освіта України, 2008.С. 160–202.
22. Чумак В.В. Розвиток дивергентного мислення студентської молоді у курсі вивчення психологічних дисциплін / В.В. Чумак, А.В. Корнієнко // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2015 р.). – К., 2015. – С.112–114.
23. Чумак В.В. Психологічні особливості креативності в зрілому юнацькому віці / В.В. Чумак, О.С. Чаплик // Развитие науки в XXI веке : сборник научных статей участников X международной научно-практической конференции (г. Харьков, 15 февраля 2016 г.).Часть 3. – Х. : Научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 160–164.
24. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь. – Изд. 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 806 с.
Сторінки
105-109
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ