СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЕМОЦІЙНО ДЕПРИВОВАНИМ ДІТЯМ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї

  • Н.В. Цумарєва
Ключові слова: емоційна депривація, прийомна сім’я, психологічна допомога, компенсація психічних функцій

Анотація

У статті розглядаються питання системи, принципів, завдань, методів та етапів організації психологічної допомоги дітям молодшого шкільного віку, які зазнали впливу емоційної депривації. Увагу автора зосереджено на ефективності психокорекційного впливу шляхом створення діалогічного середовища в прийомній сім’ї.

Посилання

1. Басюк В.С. Психолого-педагогическое сопровождение как условие компенсирования состояния психической депривации у детей-сирот : [монография] / В.С. Басюк. – М. : Прометей МГПУ, 2007. – 240 с.
2. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: [метод. посіб.] / [Г.М. Бевз, В.О. Кузьмінський, Н.Г. Доля, О.І. Нескучаєва, К.П. Соколова]. – К.: Центр стратег. підтримки, 2005. – 91c.
3. Боулби Дж. Привязанность / Дж. Боулби ; общ. ред. и вступ. ст. Г.В. Бурменской. – М. : Гардарики, 2003. – 477 с.
4. Лисина М И. Проблемы онтогенеза общения / М.И. Лисина. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с.
5. Матейчек З. Родители и дети / З. Матейчек. – М. : Просвещение, 1992. – 320 с.
6. Мухина В.С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интернатного типа / В.С. Мухина // Вопросы психологии. –1989. – № 1. – С. 32–39.
7. Пєша І.В. Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І.В. Пєша; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.
8. Прихожан А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с.
9. Просандєєва Л.Є. Подолання депривації підлітків у процесі культурно-дозвіллєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Л.Є. Просандєєва ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2001. – 18 с.
10. Фрейд А. Разлука с матерью / А. Фрейд // Лишенные родительського попечительства: хрестоматия / ред.-сост. В.С. Мухина. – М. : Просвещение, 1991. – С. 142–143.
11. Хомич Г.О. Психологічна допомога дітям, котрі перебувають в умовах тривалої деривації / Г.О. Хомич, І.А. Руденко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. – 2008. – Вип. 41. – С. 192–195.
12. Шпиц Р.А. Первый год жизни: Психоаналитическое исследование нормального и отклоняющегося развития объектных отношений / Р.А. Шпиц, В.Г. Коблинер. – М. : Геррус,2000. – 383 с.
13. Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту : щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014 року / [авт. кол.: С.Ю. Аксьонова, О.В. Вакуленко, О.А. Васильєв та ін.]. – К., 2015. – 160 с.
14. Ярославцева И.В. Психическая депривация в детском и подростковом возрасте : [учеб. пособие] / И.В. Ярославцева. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. – 190 с.
Сторінки
100-104
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ