ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ВІД ЇХ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

  • Ю.М. Терлецька
Ключові слова: якість освіти, ефективність фахової діяльності викладача вищої школи, навчально-виховний процес студентів, стилі управління, психолого-педагогічні чинники

Анотація

У статті визначено вплив стилю управління викладача вищої школи навчально-виховним процесом студентів на ефективність його фахової діяльності. Виявлено, що така ефективність наявна за умови доцільного поєднання ним авторитарного й демократичного стилів управління.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : [підручник] / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1997. – 254 с.
3. Барабанщиков А.В. Проблемы педагогической культуры преподавателей вузов. К вопросу о сущности педагогической культуры / А.В. Барабанщиков // Советская педагогика. – 1981. – № 1. – С. 71–77.
4. Педагогіка вищої школи: методики визначення ефективності : [навч.-метод. посіб.] / [М.Й. Варій, М.М. Козяр, М.С. Коваль]. – К. : Знання. 2013. – 118 с.
5. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посіб.] / О.В. Скрипченко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 400 с.
6. Власова О.І. Педагогічна психологія : [навч. посіб.] / О.І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.
7. Кузовлев В.П. Преподавание в вузе: наука и искусство / В.П. Кузовлев // Педагогика. – 2000. – № 1.– С. 52–57.
8. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1989. – 119 с.
9. Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / М.І. Найдьонов. – К. : Міленіум, 2008. – 484 с.
10. Педагогика : [учеб. пособ.] / [В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов]. – 4-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2002. – 512 с.
11. Педагогічна майстерність : [підручник для вищ. пед. навч. закл.] / за ред. I.A. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.
12. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в Європейське співтовариство // Освіта України. – 2005. – № 17. – С. 12–15.
13. Подоляк Л.Г.Психологія вищої школи : [підруч.] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2011. – 360 с.
14. Терлецька Ю.М. Вплив соціальної депривації на ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи / Ю.М. Терлецька // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. V. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 13. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – С. 274–283.
15. Терлецька Ю.М. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект/ Ю.М. Терлецька // Вища школа. – 2014. – № 1 (115). – С. 81–90.
16. Терлецька Ю.М. Психічна депривація науково-педагогічних працівників / Ю.М. Терлецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 134–144.
17. Шиянов Е.Н. Развитие личности в обучении: [учеб. пособ. для студ. пед. вузов] / Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова. – М. : Издательський центр «Академия», 1999. – 288 с.
18. Якунин В.А. Педагогическая психология : [учеб. пособ.] / В.А. Якунин. – СПб. : Полиус, 1998. – 639 с.
Сторінки
87-93
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ