ПЕРСОНІФІКАЦІЯ І ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

  • А.Г. Разумна
Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, персоналізація, персоніфікація, первинна та вторинна професійна персоналізація, первинна та вторинна професійна персоніфікація

Анотація

У статті розкриті сучасні наукові доробки щодо дослідження професійної ідентичності та показано еврістичність урахування процесів персоніфікації й персоналізації у вивченні професійної ідентичності майбутніх психологів.

Посилання

1. Абдуллаева М.М. Профессиональная идентичность личности: психосемантический подход / М.М. Абдуллаева // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 2. – С. 86–96.
2. Белинская Е.П. Адаптация русскоязычной версии опросника стилей идентичности М. Берзонски / Е.П. Белинская, И.Д. Бронин // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7. – № 34. – С. 12.
3. Белинская Е.П. Временные аспекты Я-концепции и идентичности / Е.П. Белинская // Идентичность: хрестоматия / сост. Л.Б. Шнейдер. – М. : МПСИ : МОДЭК, 2003. – С. 6–20.
4. Березина Т.С. Становление профессиональной идентичности педагога / Т.С. Березина // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 7. – С. 24–27.
5. Борисюк А.С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз / А.С. Борисюк, М.М. Іванчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2014. – № 1. – С. 116–117. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN.
6. Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості : [монографія] / М.Й. Боришевський. – К. : Еллада, 2012. – 608 c.
7. Боровикова С.А. Профессиональное самоопределение / С.А. Боровикова // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. – СПб. : Питер,1991. – С. 14–26.
8. Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности / Т.М. Буякас // Вопросы психологии. – 2002. – № 2. – С. 28–39.
9. Буякас Т.М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-психологов / Т.М. Буякас // Идентичность: хрестоматия / сост. Л.Б. Шнейдер. – М. : МПСИ : МОДЭК, 2003. – С. 221–223.
10. Варфоломеева О.В. Профессиональное становление психолога-психотерапевта : [монография] / О.В. Варфоломеева. – К. : ГП «Информ.-аналит. агенство», 2008. – 428 c.
11. Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : автореф. дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Ж.П. Вірна ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 36 c.
12. Гараев А.А. Профессиональная идентичность как научная категория / А.А. Гараев // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Сер. Психологія. – 2013. – Вип. 51, № 1046. – С. 149–152.
13. Гарбузова Г.В. Эмпирические критерии формирования профессиональной идентичности студентов / Г.В. Гарбузова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.bali.ostu.ru/umc/arhiv/2007/1/Garbuzova.doc
14. Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І.А. Дружиніна. – К., 2009. – 21 с.
15. Ермолаева Е.П. Профессиональная идентичность как комплексная характеристика соответствия субъекта и деятельности / Е.П. Ермолаева // Психологическое обозрение. – 1998. – №2. – С. 35–40.
16. Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В.Л. Зливков. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144 с.
17. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М.: Фонд «Мир», 2005. – С. 228- 311.
18. Иванова И.Ф. Индивидуальные психологические особенности студентов-психологов: влияние на формирования профессиональной идентичности и успешность / И.Ф. Иванова // Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского : сб. научных трудов / под ред. С.Д. Максименко. – Т. 2. – Вып. 6. – Николаев, 2011. – С. 125–128.
19. Иванова Н.Л. Профессиональная идентичность и профессиональное пространство / Н.Л. Иванова, Е.В. Конева // Мир психологии. – 2004. – № 2. – С. 148–156.
20. Клочек Л.В. Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л.В. Клочек ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 259 с.
21. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов – М. : Академия, 2004.– 304 с.
22. Ложкін Г.В. Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта / Г.В. Ложкін, Н.С. Волянюк // Соціальна психологія : Український науковий журнал. – 2008. – № 3. – С. 123–130.
23. Лукіянчук А.М. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю / А.М. Лукіянчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-3/07lamapp.htm
24. Лушин П.В. О психологии человека в переходный период : как выживать, когда все рушится? / П.В. Лушин. – 2-е изд. – К. : Наук. світ, 2007. – 207 с.
25. Марусинець М.М. Професійна рефлексія як чинник самовдосконалення особистості майбутнього педагога / М.М. Марусинець // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – С. 115–118. – [Електронний ресурс].Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN.
26. Миненков Г.П. Концепт идентичности: перспективы определения / Г.П. Миненков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://belintellectuals.eu/publications/169.
27. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації : [монографія] / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 527 с.
28. Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека / А.Б. Орлов. // Вопросы психологии. – 1995. – № 2.– С. 5–19.
29. Павленко В.Н. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии / В.Н. Павленко // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 135–141.
30. Петровский А.В. Индивид и его потребность «быть личностью» / А.В. Петровский, В.А. Петровский //Вопросы философии. – 1982. – № 3. – С. 44–53.
31. Підбуцька Н.В. Професійна ідентичність майбутнього фахівця: аналіз теоретичних досліджень / Н.В. Підбуцька, Л.В. Бєляєва // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2012. – Вип. 44 (1). – С. 186–192.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_44(1)__24.
32. Поваренков Ю.П. Введение в психологию труда: [учеб. пособие для студентов вузов] / Ю.П. Поваренков. – Киров, 2006. – 320 c.
33. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : [монографія] / Н.І. Пов’якель. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 295 с.
34. Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : [навч. посіб.] / Ю.О. Приходько, В.І Юрченко – К.: Каравела, 2012. – 328 с.
35. Рикель А.М. Профессиональная Я-концепция и профессиональная идентичность в структуре самосознания личности. Часть 1 / А.М. Рикель // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2011. – № 2(16). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psystudy.ru.
36. Рикель А.М. Профессиональная Я-концепция и профессиональная идентичность в структуре самосознания личности. Часть 2 / А.М. Рикель // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2011.– № 3(17). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psystudy.ru.
37. Родыгина У.С. Психологические особенности профессиональной идентичности студентов / У.С. Родыгина // Психологическая наука и образование. – 2007. – № 4. – С. 39–48.
38. Хамитова И.Ю. Развитие профессиональной идентичности консультанта / И.Ю. Хамитова // Журнал практической психологии и психоанализа – 2002. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20000106.
39. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентич-ность: теория, эксперимент, тренинг / Л.Б. Шнейдер. – М. : МПСИ ; Воронеж : МО ДЕК, 2004. – 600 с.
40. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон ; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – М. : Прогресс, 1996. – 450 с.
41. Этко Е.А. Идеи персонализации и персонификации в отечественной психологии: современное состояние и перспективы исследования / Е.А. Этко // Психологические исследования. – 2015. – Т. 8. – № 41.С. 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psystudy.ru.
42. Marcia J.E. Development and validation of ego-identity status / J.E. Marcia // Journal of Personality and Social Psychology. – 1975. – Vol.3. – P.551–558.
Сторінки
81-86
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ