СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ-IНТЕРНIВ

  • С.В. Мітіна
Ключові слова: комунікативна компетентність, лікарі-інтерни, соціально-психологiчний тренiнг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування комунікативної компетентності фахівців медичного профілю як однієї з базових складових у процесі їх професійної підготовки. Зазначається доцiльність застосування соціально-психологiчного тренінгу як форми активного навчання для формування комунікативних компетенцій майбутніх лікарів.

Посилання

1. Громовик Б.П. Перспективи нових навчальних технологій у фармацевтичній освіті / Б.П. Громовик, С.М. Мокрянин // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 13–21.
2. Громовик Б.П. Неперервна фармацевтична освіта в Україні: науково-методичні аспекти управлінсько-економічної підготовки : [монографія] / Б.П. Громовик, А.В. Горілик. – Львів : РАСТР-7, 2012. – 166 с.
3. Гуменна І.Р. Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів / І.Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 29. – С. 42–45.
4. Кайдалова Л.Г. Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров’я / Л.Г. Кайдалова // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 17.– С. 49–53.
5. Кубіцький C.O. Особливості професійної комунікативної взаємодії майбутніх медпрацівників / С.О. Кубіцький, Н.В. Неділька // Вісник Національної академії оборони. Питання педагогіки. – 2010. – № 2 (15). – С. 49–55
6. Визначення компетенції в оцінці якості підготовки фахівців у системі безперервного професійного розвитку лікарів / [А.М. Сердюк, Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер] // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 1.– С. 118–123.
7. Тимофієва М.П. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М.П. Тимофієва ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2008. – 20 с.
8. Філоненко М.М. Дослідження взаємозв’язку ефективності професійної підготовки майбутнього лікаря та сформованості його особистісних структур / М.М. Філоненко // Технології розвитку інтелекту: відкритий електронний журнал лабораторії «Нові інформаційні технології навчання» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Т. 1. – № 8. – С. 562–572.
9. Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : [монографія] / М.М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 420 с.
Сторінки
55-60
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ