ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЯВ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

  • І.Г. Денисов
Ключові слова: асоціальна поведінка, девіантна поведінка, психологічні фактори, субкультура, підлітки, характер, акцентуація, формування

Анотація

У статті розкривається поняття «асоціальна поведінка». Структуровані основні чинники, що спричиняють асоціальну поведінку підлітка. Виокремлено психологічні чинники формування асоціальної поведінки, що детермінують прояви, які суперечать соціальним нормам і правилам суспільства. Проаналізовані психофізіологічні, особистісні та психологічні причини формування девіантної поведінки дитини. Досліджені соціальні інститути як першочергові інстанції формування акцентуації характеру дитини, що схильна до асоціальних патернів поведінки.

Посилання

1. Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. – М. : Апрель-Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 1999. – 512 с.
2. Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения школьников : дисс.… психол. наук / М.И. Боришевский. – К., 1992. – 77 с.
3. Возрастно-психологическое консультирование / [Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс]. – М., 1990. – 250 c.
4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга / И.В. Вачков. – М. : Ось-89, 1999. – 360 c.
5. Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О.В. Двіжона ; Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 120 с.
6. Игры – обучение, тренинг, досуг… / под ред. В.В. Петрусинского. – М., 1994. – 368 с.
7. Ілійчук В.І. Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В.І. Ілійчук. – К., 1996. – 24 с.
8. О диагностических методах психологического исследования школьников / [А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов] // Советская педагогика. – 1968. – № 7. – С. 65–77.
9. Максимова Н.Ю. Соціально-психологічний аспект адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова. – К., 2000. – 200 с.
10. Пов’якель Н.І. Психологічна експертиза конфліктів як напрям професійної діяльності практичного психолога / Н.І. Пов’якель // Психологія : зб. наук. праць. – Вип. 1 (4). – К. : НДУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – С. 49–54.
11. Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості : [монографія] / Е.О. Помиткін. – К. : Наш час, 2007. – 280 с.
12. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция / И.А. Фурманов. – М. : Ильин, 1996. – 187 с.
Сторінки
28-32
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ