ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ З ЕМОЦІЙНОЮ СТІЙКІСТЮ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ

  • Г.М. Гурак
Ключові слова: емоційна стійкість, локус контролю, інтернальність, екстернальність, підлітки

Анотація

У статті здійснено теоретичний огляд особливостей взаємозв’язків інтернальності та екстернальності із показниками емоційної стійкості підлітків. Розглянуто підлітковий вік як достатньо кризовий і нестабільний період у житті людини, адже внутрішньоособистісні суперечності та недостатній розвиток самоконтролю підлітків накладають свій відбиток на формування й розвиток різноманітних структур емоційної сфери тинейджера, зокрема його емоційної стійкості. Емпірично виявлено позитивні взаємозв’язки між інтернальністю та емоційною стійкістю підлітків. Встановлено, що інтернальність сприяє збільшенню контролю особистості над своїм життям, підвищуючи таким чином стресозахисні потенціали та адекватність різноманітних емоційних станів підлітків під час стресогенних ситуацій.

Посилання

1. Быков С.В. Диагностика локуса контроля личности в асоциальных подростковых группах / С.В. Быков// Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. № 3. – С. 34–43.
2. Иванов Д.В. Влияние образовательной среды на формирование эмоциональной устойчивости подростка :дисс. …канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология»/ Д.В. Иванов. – Курск, 2002. – 208 с.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.
4. Мальгина Л.Ф. Эмоциональная устойчивость как средство улучшения социальной адаптации подростков / Л.Ф. Мальгина // Социокультурные проблемы современной молодежи. – Новосибирск : Изд. НГПУ, 2007. – С. 76–80.
5. Нартова-Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – № 5. – С. 20–30.
6. Реан А.А. Локус контроля делинквентной личности / А.А. Реан // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 2. – С. 52–56.
7. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л.Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2005. – 624 с.
8. Щукина Е. Эмоциональная неустойчивость как ведущий фактор формирования дезадаптивного поведения студентов : дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика» / Е.Г. Щукина. – М., 1998. – 174 с.
9. Typologiedes croyance sent petenues par les jeunes de 16 a 25 ans sans emploi a regard de l’insertion sociopro fessionnelle / [G. Fourniev, R. Pelletier, D. Pelfetier] //Orientât Se. et prof. – 1994. – Vol. 22. – №1. – P. 65–83.
10. Shehu J. Mokgwathi health locus of control and enternal resilience factors amondadol esents in Botswana: A case-control study with implications for physical education / J. Shehu, M. Martin // South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. – 2008. – № 30 (2). – Р. 95–105.
11. Kulas H. Locus of control in adolescence: A longitudinal study / H. Kulas //Adolescence, 1996. – Р. 31, 721–729.
12. Passer M.W. Psychology: The Science of Mind and Behaviour / M.W. Passer, R.E. Smith. – Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2009. – 1036 p.
13. Rotter J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. / J.B. Rotter – Psychol. – 1966. – V. 8. – № 1. – P. 1–28.
Сторінки
23-27
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ