ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

  • О.І. Василевська
Ключові слова: психічне здоров’я, норма психічного здоров’я, особистісний розвиток, соціальне середовище

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції вивчення цієї проблеми. Визначено соціальні чинники, які впливають на психічне здоров’я. Розглянуто норму психічного здоров’я, психологічні принципи та фактори, що підвищують рівень психічного здоров’я.

Посилання

1. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья : [учебное пособие] / В.А. Ананьєв – СПб. : Балтийская пед. акад., 1998. – 148 с.
2. Балл Г.О. Сучасний гуманізм та його діалогічні орієнтири / Г.О. Балл // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3 (25). – С. 5–32.
3. Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.
4. Братусь Б.С. Психологическое и нравственное пространство нормы / Б.С. Братусь // Журнал практикующего психолога. – 1997. – Вып. 3. – С. 6–15.
5. Васильева О.С. Психология здоровья человека / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 210 с.
6. Мацумото Д. Психология и культура. Современные исследования / Д. Мацумото ; науч. ред. перевода А.С. Кармин ; под ред. Д. Мацумото. – СПб. : Питер, 2003. – 718 с.
7. Петраков Б.Д. Психическое здоровье народов мира в ХХ веке / Б.О. Петраков, Л.Б. Петракова. – М. : Здоровье, 1984. – 69 с.
8. Психологічний довідник учителя : у 4 кн. / упоряд. В. Андрієвська. – К. : Главник, 2005. – Кн. 3. – 2005. – 96 с.
9. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. – М. : Изд. группа «Прогресс», Университет, 1994. – 478 с.
10. Психологія здоров’я людини : [навчальний посібник] / [І.Я. Коцан, Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич] ; за ред. І.Я. Коцана. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 316 с.
11. Татаркина Н.И. Подходы к определению психического здоровья / Н.И.Татаркина // Актуальные вопросы модернизации российского образования : материалы V Международной научно-практической Интернет-конференции. Таганрог, 30 апреля 2010 год / под науч. ред. проф. Г.Ф. Гребенщикова. – М. : Спутник, 2010. – С. 38–45.
12. Хлівіна О.М. Здорова особистість в світлі гуманістичної моделі А. Маслоу та акмеологічного підходу / О.М. Хлівіна, Т.В. Федотова // Практична психологія і соціальна робота. – 2005. – № 9 (74). – С. 1–4.
13. Холмогорова А.Б. Эмоции и психическое здоровье / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян // Вестник реабилитационной и коррекционной работы. – 1996. – № 1. – С. 7–14.
14. Юрьева Л.Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства / Л.Н. Юрьева. – К. : Сфера, 2002. – 225 с.
Опубліковано
2016-06-30
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ