СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ: ПІДХОДИ І ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА АКУЛЬТУРАЦІЇ

  • О.Є. Блинова
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, вимушені мігранти, соціально-психологічна адаптація, акультурація, інкультурація

Анотація

Статтю присвячено особливостям та чинникам соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів до умов приймаючої спільноти з метою їх включення до системи соціальних зв’язків. Соціально-психологічну адаптацію визначено як постійний процес пристосування особистості до існуючих суспільних відносин, норм, зразків, традицій суспільства, у якому живе та діє людина. Процес входження людини в інше соціокультурне середовище розглядається як процес акультурації. Констатовано існування трьох підходів до її аналізу: з урахуванням стресу та його подолання, з погляду культурного научіння, з точки зору соціальної ідентифікації. З’ясовано поняття «стрес акультурації».

Посилання

1. Берри Дж.У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы / Дж.У. Берри // Развитие личности. – 2001. – № 3-4. – С. 183–194.
2. Донченко Е.А. Социетальная психика / Е.А. Донченко ; [НАН Украины. Ин-т социологии]. – К. : Наукова думка, 1994. – 208 с.
3. Константинов В.В. Социально-психологическая адаптация вынужденных мигрантов в условиях диффузного или компактного проживання / В.В. Константинов // Психологический журнал. – М. : Издательство «Наука», 2005. – Том 26. № 2. – С. 16–21.
4. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций / Н.М. Лебедева / Ин-т этнологии и антропологии РАН. – М., 1993. – 195 с.
5. Лебедева Н.М. Социально-психологические факторы этнической толерантности и стратегии межгруппового взаимодействия в поликультурных регионах России / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко // Психологический журнал. – 2003. – Т.24. – №5. – С. 31–44.
6. Миграционные процессы и проблемы адаптации : [монография] / отв. ред. В.В. Константинов. – Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. – 184 с.
7. Налчаджян А.А. Этнопсихология : [учебник для вузов для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направл. и спец-тям психологии] / А.А. Налчаджян. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 381 с.
8. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : [підручник для студентів вищих навч. закладів] : у 2 кн. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 560 [2] c.
9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологічні засади спілкування : [монографія] / Л.Е. Орбан-Лембрик, Ю. Подгурецькі. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 416 с.
10. Солдатова Г.У. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, В.К. Калиненко, О.А. Кравцова. – М. : Смысл, 2002. – 479 с. – (Теория и практика психологической помощи).
11. Стефаненко Т. Этническое самосознание, этничность, этническая идентичность – соотношение и содержание понятий / Т. Стефаненко // Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии : матер. Междунар. науч. конф. (29–30 мая 2008 г.). – Смоленск, 2008. – Т. 2. – С. 172–182.
12. Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність / Т. Татаренко // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5(8). – С. 31–39.
13. Эмиграция и эмигранты: история и психология / [Н.С. Фрейнкман-Хрусталева, А.И. Новиков] ; науч. ред. Г.А. Тишкин. – СПб. : Государственная академия культуры, 1995. – 153 с.
14. Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу / М.А. Южанин // Социс. – 2007. – № 5. – С. 70–77.
Опубліковано
2016-06-30
Сторінки
111-117
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ