РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РЕФЛЕКСИВНОГО ДОСВІДУ НА ОСОБИСТІСНОМУ РІВНІ

  • О.В. Савченко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: рефлексивний досвід, рефлексивна компетентність, рефлексивний потенціал, рефлексивна активність

Анотація

У статті автор перевіряє трикомпонентну модель рефлексивного досвіду особистості, що поєднує рефлексивний потенціал, рефлексивну компетентність і процесуальні складові, доводить, що рефлексивна компетентність – важлива внутрішня умова організації всієї системи рефлексивного досвіду та системи рефлексивних ресурсів як її складової.

Посилання

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
2. Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов. – СПБ. : Речь, 2000. – 440 с.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических переживаний / Ф.Е. Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 240 с.
4. Гріньова О.М. Методологічний аналіз метапроектування особистості у юнацькому віці / О.М. Гріньова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів : ЧНГУ, 2015. – Вип. 128. – С. 67–71.
5. Колесникова Е.И. Самооценка в структуре социально-психологической компетентности студента вуза / Е.И. Колесникова // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология». – 2011. – № 2. – С. 58–76.
6. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3240/2/Koordinati.pdf.
7. Лєпіхова Л.А. Вплив досвіду на розвиток життєвих домагань молоді / Л.А. Лєпіхова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / за ред. С.Д. Максименка та ін. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 13(16). – С. 128–138.
8. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : [монографія] / за ред. Н.В. Чепелєвої. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с.
9. Савин Е.Ю. Самооценка опытности в сфере житейской психологии как фактор уверенности в решении задач на понимание социального взаимодействия / Е.Ю. Савин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 12-2. – С. 203–206.
10. Савченко О.В. Рефлексивна компетентність: методи та процедури діагностики : [монографія] / О.В. Савченко. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 286 с.
11. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений : [учеб. пособие для вузов] / Е.Б. Старовойтенко. – М. : Академический проект ; Гаудеамус, 2004. – 256 с.
12. Титаренко Т.М. Потенціал подолання складних життєвих обставин / Т.М. Титаренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / за ред. С.Д. Максименка та ін. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 13(16). – С. 3–13.
13. Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація особистісного досвіду в контексті психологічної герменевтики / Н.В. Чепелєва // Загальна психологія. Хрестоматія : [навч. посібник] / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Каравела, 2007. – С. 444–450.
14. Швалб Ю.М. Жизненный опыт как проблема психологии сознания / Ю.М. Швалб // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2010. – № 913. – С. 178–181.
15. Kruger J. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments / J. Kruger, D. Dunning // Journal of Personality and Social Psychology. – 1999. – Vol. 77. – № 6. – P. 1121–1134.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
98-105
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ