СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ СТАВЛЕННЯ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ВИБІРКИ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ)

  • Ж.В. Сидоренко
Ключові слова: ставлення до децентралізації влади, просоціальна система цінностей, відповідальність, мотивація успіху, готовність до ризику, рівень обізнаності щодо децентралізації влади

Анотація

У статті розкрито специфіку ставлення особистості сільського жителя до децентралізації влади, що досліджувалась на рівні пілотного проекту. Виокремлено соціально-психологічні властивості, що визначають ставлення особистості до децентралізації влади, такі як просоціальна система цінностей, відповідальність, мотивація успіху, готовність до ризику, рівень обізнаності щодо децентралізації влади. Проведено порівняння вищезазначених соціально-психологічних властивостей у представників груп із різним ставленням до адміністративного реформування.

Посилання

1. Абульханова К. Принцип субъекта в отечественной психологии / К. Абульханова // Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2005. – Т. 2. – № 4. – С. 3–21.
2. Анцибор А. Соціально-психологічні характеристики сільського вчителя як лідера громадської думки : автореф. дис. …. канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / А. Анцибор ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – К., 2007. – 18 с.
3. Бажин Е. Метод исследования уровня субъективного контроля контроля / Е. Бажин, Е. Голынкина, А. Ет-кинд // Психологический журнал. – 1984. – № 3. – 180 с.
4. Братусь Б. Аномалии личности : [монография] / Б. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.
5. Брушлинский А. Проблема субъекта в психологической науке / А. Брушлинский // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12. – № 6. – С. 3–11.
6. Духневич В. Спроба психологічного аналізу механізмів становлення політико-правової свідомості особистості / В. Духневич // Юридична психологія. – 2015. – № 1. – С. 43–50.
7. Жовтянська В. Ідеологічні детермінанти суспільного розвитку / В. Жовтянська // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – Вип. 35. – С. 24–34.
8. Карандашев В. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.
9. Кокун О. Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців : [методичний посібник] / О. Кокун, І. Пішко, Н. Лозінська, О. Копаниця, О. Малхазов. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 281 с.
10. Красовский Ю. Организационное поведение / Ю. Красовский. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 472 с.
11. Лебедева Н. Методика исследования отношения личности к инновациям / Н. Лебедева, А. Татарко // Альманах современной науки и образования. – 2009. – № 4. – Ч. 2. – С. 89–96.
12. Мясищев В. Психология отношений / В. Мясищев. – М. : Изд-во «Институт практической психологии» ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. – 356 с.
13. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Проект закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitution.gov.ua/ work/item/id/10.
14. Реан А. Проблемы и перспективы развития концепции локуса контроля личности / А. Реан // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 4. – С. 3–11.
15. Старовойтенко Е. Психология личности в парадигме жизненных отношений / Е. Старовойтенко. – М. : Академический проект, 2004. – 255 с.
16. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : [практичний посібник] / А. Ткачук. – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 160 с.
17. Ядов В. Стратегия социологического исследования / В. Ядов. – М. : Академкнига, Добросвет, 2003. – 600 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
182-186
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ