РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

  • О.Г. Піонтківська
Ключові слова: соціальна активність, соціальна активність людей похилого віку, суспільна активність, соціальна підтримка, похилий вік

Анотація

Статтю присвячено аналізу поняття «соціальна активність людей похилого віку». Нагальність дослідження зумовлена тим, що питання підтримки та розвитку соціальної активності людей похилого віку є актуальним, але недостатньо дослідженим. У статті проаналізовано та порівняно основні підходи до визначення поняття соціальної активності літніх людей, окреслено особливості суспільної активності людей похилого віку та представлено результати дослідження рівня сприйняття соціальної підтримки людей поважного віку, які залучені до соціальної активності.

Посилання

1. Грабовська С. Соціальна активність у процесі соціалізації особистості / С. Грабовська, С. Чолій // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2010. – Т. 12. – Ч. 1. – 2010. – С. 171–181.
2. Ковтун Н.М. До проблеми визначення поняття «соціальна активність» / Н.М. Ковтун // Українська полоністика. – 2014. – Вип. 11. – С. 129–137.
3. Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К. : ВД «АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 376 с.
5. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В.В. Радула. − К. : «ЕксОб», 2004. – 304 с.
6. Старіння у XXI столітті: тріумф і виклик / Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) та організація «Хелпейдж Інтернешнл». – Нью-Йорк ; Лондон, 2012. – 190 с.
7. Уйсімбаєва М. Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку / М. Уйсімбаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2-mizhnarodna-internet-konferentsiya-2014/section-3/1273-socialna_aktivnist_ osobistosti_yak_chinnik_suspilnogo_rozvitku.
8. Якуба Е.А. Социология / Е.А. Якуба. – Х. : Кон¬станта, 1996. – 192 с.
9. Yen I.H. Older people and social connectedness: how place and activities keep people engaged / I.H. Yen, J.K. Shim, A.D. Martinez, J.C. Barker // J. Aging. – 2012.
10. Steinbach U. Social Networks, Institutionalization, and Mortality Among Elderly People in the United States / U. Steinbach // J. Gerontol. – 1992. – № 47 (4). – Р. 183–190.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
177-181
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ