СУТНІСТЬ ТА ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД НЕПОВНОЛІТТЯ

  • М.Т. Мельник
Ключові слова: вчинок, структура вчинку, ресоціалізація, неповнолітні, засуджені до позбавлення волі

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз сутності та вчинкового смислу ресоціалізації особистості неповнолітнього, засудженого до позбавлення волі. Розглянуто структуру вчинку та особливості формування життєвих стратегій у процесі ресоціалізації неповнолітніх.

Посилання

1. Академік В.А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. – К.: Либідь, 2016. – 272 с.
2. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания. / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. – М. : Пенатес–Пенаты, 2000. – 454 с.
3. Бандурка А.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных) / Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. – Харьков–Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с.
4. Гусак А.П. Кримінологічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх, засуджених за вчинення насильницьких злочинів, в умовах позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Крим. право та кримінологія; крим.-вик. право» / А.П. Гусак. – К., 2010. – 16 с.
5. Завацька Н.Є. Психологія ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції : [монографія] / Н.Є. Завацька, І.Є. Жигаренко; ред.: О.О. Мартинцева, Л.В. Бугокова; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – 215 с.
6. Киричук О.В. Основи психології : Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О.В. Киричук, В.А. Роменець, В.О. Татенко, І.П. Маноха, В.М. Пискун, Т.С. Кириленко, Т.М. Титаренко. – К. :Либідь, 1995. – 632 c.
7. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенка. – К.:Либідь, 2006. – 360 с.
8. Медведєв В.С. Кримінальна психологія : підручник / В.С. Медведєв. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.
9. Мілютіна К.Л. Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі : [монографія] / К.Л. Мілютіна. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2012. – 298 с.
10. Психологія вчинку : Шляхами творчості В.А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд ; відп.ред. А.В. Фурман. – К.: Либідь, 2012. – 296 с.
11. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / [Синьов В.М., Радов Г.О., Кривуша В.І., Беца О.В.]. – К.: МП «Леся», 1997. – 272 с.
12. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середнівіки. Відродження : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – К.: Либідь, 2005. – 915 c.
13. Роменець В.А. Історія психології ХХ століття : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2003. – 989 c.
14. Роменець В.А. Історія психології. ХVII ст. Епоха Просвітництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 997 c.
15. Швалб Ю.М. Ресоціалізация особистості як завдання соціально-психологічної практики / Ю.М. Швалб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 6. – Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – К., 2013.– С. 78–81.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
165-171
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ