СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПОНЯТТЯ

  • О.С. Кулінченко
Ключові слова: професійна мобільність, компетентність, соціальні умови

Анотація

У роботі проаналізовано феномен професійної мобільності фахівця. Автор виокремлює психологічні механізми вияву професійної мобільності особистості: готовність до навчання та самоосвіти впродовж життя, адаптація та самоорганізація в нових соціальних умовах, професіоналізм, гнучкість мислення та поведінки, творчий підхід, активність особистості, прагнення до самореалізації та самовдосконалення, комунікативна та соціально-психологічна компетентність.

Посилання

1. Абульханова-Славская К. Стратегия жизни / К. Абульханова- Славская. – М. : Мысль, 1991. – 301 с.
2. Аузіна М. Інноваційні процеси в освіті : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / М. Аузіна, А. Возна. – Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2003. – 103 с.
3. Безпалько О. Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів / О. Безпалько // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 11 «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» : зб. праць. – Вип. 14. – Ч. 2. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 73–80.
4. Вороновська Л. Професійна мобільність фахівця комунального господарства / Л. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 83–89.
5. Іванченко Є. Професійна мобільність майбутніх фахівців: навчально-методичний посібник / Є. Іванченко. – Одеса, 2004. – 120 с.
6.Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні : погляд в майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 3–22.
7. Пілецька Л. Професійна мобільність особистості : психологічний аспект аналізу / Л. Пілецька // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – № 3 (32). – 2013. – С. 205–210.
8. Сайфутдинова Е. К вопросу о профессиональной мобильности молодежи в условиях становления рыночных отношений / Е. Сайфутдинова // Современное состояние и перспективы развития гуманитарных наук : сб. статей. – Ч. ІІ. – Одеса, 1997.– С. 38 –42.
9. Сорокин П. Социальная мобильность / П. Сорокин ; пер. с англ. М. Соколовой. – М. : Academia : LVS, 2005. – 588 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
159-164
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ