ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРАЦІ

  • В.А. Караваєва
Ключові слова: праця, суб’єктивний фактор, потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, переконання

Анотація

Стаття присвячена психологічному аналізу суб’єктивних чинників, які зумовлюють ставлення людини до праці. Розкривається взаємовідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів, що формують ставлення до праці. Як суб’єктивні фактори наводяться основні індивідуально-психологічні характеристики людини, особливості яких, на думку автора, будуть задавати основу для певного ставлення особистості до праці. Наводиться опис й подається аналіз цих індивідуально-психологічних характеристик. Робиться припущення, що практичне дослідження цих характеристик дасть можливість розкрити причини того чи іншого ставлення людини до праці, що допоможе будувати прогнози щодо особливостей її трудової ефективності.

Посилання

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда : [учебник для вузов] / В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 407 с.
2. Общая психология : [учебно-методическое пособие] / [М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Д.А. Машурцева, Л.М. Орлова] ; под общ. ред. М.В. Гамезо. – М . : Ось- 89, 2007. – 352 с.
3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда : [учебник для вузов] / Б.М. Генкин. – 7-е изд., доп. – М. : Норма, 2007. – 448 с.
4. Гришукова О.В. Сущность и структура понятия «профессиональный интерес» / О.В. Гришукова // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2013. – № 2 (18). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://shgpi.edu.ru/nauka/ vestnik-shgpi/vestnik-2013-No2/.
5. Данченко С.А. Диагностика отношения к труду у профессионалов : [учебное пособие] / С.А. Данченко, Д.С. Корнилова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pandia.ru/text/78/175/17943.php.
6. Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности / Г.Е. Залесский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/ file/662378/.
7. Занюк С.С. Психологія мотивації : [навчальний посібник] / С.С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
8. Иванова Н.А. Экономика и социология труда / Н.А. Иванова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://be5.biz/ekonomika/t003/toc.htm.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – 2-е изд., стер. – М. : Смысл ; Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с.
11. Маклаков А.Г. Общая психология : [учебник для вузов] / Г.А. Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 583 с.
12. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с.
13. Мясищев В.Н. Психология отношений / В.Н. Мясищев ; под ред. А.А. Бодалева. – М. : Ин-т практической психологии, 1995. – 356 с.
14. Прохватилов А.А. Исследование отношения к труду при разработке плана экономического и социального развития промышленного предприятия / А.А. Прохватилов. – Л., 1976. – 12 с.
15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : [учебное пособие] / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2007. – 713 с.
16. Рябоконь І.О. Цінності в системі формування якості трудового життя / І.О. Рябоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : у 2 т. / М-во осві¬ти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – Т. 2. – 2012. – С. 329–338.
17. Слотина Т.В. Психология личности : [учебное пособие] / Т.В. Слотина. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с.
18. Тугаринов В.П. Избранные философские труды / В.П. Тугаринов. – Л. : ЛГУ, 1988. – 344 с.
19. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://coollib.net/b/136933.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
149-153
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ