ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ КОНСТРУЮВАННЯ ПРАКТИК УСПІШНОСТІ В СТУДЕНТІВ

  • С.М. Боцвінок
Ключові слова: практика, феномен успіху, ціннісно-мотиваційне ядро, модель конструювання, диспозиція, поведінкові стратегії

Анотація

У статті розглядається теоретична модель успіху. Розкривається феномен успіху, поле якого формується в розрізі індивідуальних цінностей і внутрішньої діяльності. Установлюються причини поведінки особистості щодо здійснення успішної діяльності, розкривається роль особистої відповідальності за формування «Я-успішного».

Посилання

1. Абульханова К.А. Проблема индивидуальности в психологии / К.А. Абульханова // Психология индивидуальности: новые модели и концепции : [коллективная монография] / под ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. – М. : МПСИ, 2009. – С. 14–63.
2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 524 с.
3. Агеев B.C. Атрибуция ответственности за успехи или неудачу группы в межгрупповом взаимодействии / В.С. Агеев // Вопросы психологии. – 1982. – № 6. – С. 101–106.
4. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. – М. : Просвещение, 1976. – 160 с.
5. Балецька Л.М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів у вищих навчальних закладах : дис. … канд. психол. наук 19.00.07 / Л.М. Балецька. – Київ, 2014. – 254 с.
6. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М. : Смысл : Эксмо, 2003. – 1134 с.
7. Карандашев В.Н. Методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности : концепция и методическое руководство / В.Н. Карандашев – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.
8. Колкутина В.П. Ценностный характер социального мифа. Ценность «успех» / В.П. Колкутина // Современные наукоемкие технологи. – 2007. – № 3. – С. 74–77.
9. Корнієнко І.О. Ситуації неуспіху і їх опанування у процесі професіоналізації особистості у ВНЗ / І.О. Корнієнко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 23. – С. 54–57.
10. Ньюфелд Г. Не упускайте своих детей / Г. Ньюфелд, Г. Матэ. – М. : Ресурс, 2013 – 648 с.
11. Титаренко Т.М. Особистісне самоконструювання : пульсації хаосу і порядку / Т.М. Титаренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 3–11.
12. Gordon L.M. & Graham S. Attribution theory. “The encyclopedia of human development” / L.M. Gordon & S. Graham // Thousand Oaks : Sage Publications, 2006. – № 1. – Р. 142–144.
13. Johnston С.S. The Rokeach Value Survey: Underlying structure and multidimensional scaling / C.S. Johnston // Journal of Psychology. – 1995. – № 129(5). – P. 583–597.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
132-136
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ