ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

  • В.В. Балюта
Ключові слова: молодь, політична поведінка, засоби масової комунікації, радикалізація, соціально-політична зрілість, чинники радикалізації політичної поведінки

Анотація

У статті представлені результати експериментального дослідження засобів масової комунікації як чинника радикалізації політичної поведінки в середовищі молоді. Представлені методичні основи організації такого дослідження, обґрунтовано актуальність вивчення зазначеної проблеми в сучасних умовах, визначено перспективи подальших досліджень за окресленою проблематикою.

Посилання

1. Васильчук Е. Социокультурное содержание молодежного политического радикализма и экстремизма на Украине / Е. Васильчук // PolitBook. – 2014. – № 3. – С. 93–100.
2. Васильчук Є. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у сучасній Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політичних наук : спец. 23.00.03 «політична культура та ідеологія» / Є. Васильчук. – К., 2016. – 482 с.
3. Кияшко Л. Соціально-психологічні детермінанти протестного потенціалу молоді / Л. Кияшко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 221–227.
4. Новиков И. Молодежный радикализм как фактор девиантного поведения : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры духовной жизни» / И. Новиков. – Майкоп, 2009. – 24 с.
5. Ольшанский Д. Психология терроризма / Д. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.
6. Ракитянский Н. Личность политика : теория и методология психологического портретирования / Н. Ракитянский. – М. : Издательство Московского университета, 2011. – 246 с.
7. Слюсаревський М. Соціальна напруженість : теоретична модель необхідних і достатніх показників / М. Слюсаревський // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К. : ТОВ «Вид-во «Сталь», 2002. – Вип. 5 (8). – С. 3–23.
8. Firat R. Media Usage and Civic Life: The Role of Values / R. Firat // Journal of Social and Political Psychology. – 2014. – Vol. 2 (1). – P. 117-142.
9. Gurr T. Why Men Rebel / T. Gurr. – New Jersey : Princeton University Press, 1970. – 421 p.
10. Oselkov A. Features of the materials of extremist orientation influence on youth audience / A. Oselkov // Russian Psychological Journal. – M. : Publishing house “Credo”. – Vol. 8, 2011. – P. 56–63.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
127-131
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ