ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Т.С. Філатова
Ключові слова: мотив, професійна мотивація, професійна спрямованість майбутніх психологів, соціальна значущість і самоствердження

Анотація

У статті викладено результати теоретичного і практичного дослідження психологічних особливостей професійної підготовки майбутніх психологів. Розкрито суть понять «мотив» та «мотивація». У результаті аналізу психологічної літератури встановлено, що у структурі професійної спрямованості майбутніх психологів домінують мотиви соціальної значущості та самоствердження у професії.

Посилання

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
2. Климов Е.А. Ведение в психологию труда / Е.А. Климов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 208 с.
3. Климов Е.А. На дальних подступах к психологии психолога / Е.А. Климов, В.Я. Романов // Мир психологии. – 1997. – № 3 (12). – С. 24–32.
4. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 254 с.
5. Кринчик Е.П. Некоторые проблемы профессионального становления студентов на факультете психологии МГУ / Е.П. Кринчик [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://flogiston.ru/articles/ labour/msu_education.
6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М., 1990. – 119 с.
7. Ларина Е.А. Структура и динамика мотивационной сферы личности студентов разных направлений профессионального образования : автореф. дисс. … канд. псих. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Л.Е. Анатольевна. – М., 2010. – 29 с.
8. Немов Р.С. Психология : [учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений] : в 3 кн. / Р.С. Немов. – М. : Гуман. изд. центр «ВЛАДОС», 2000. – Кн. 1 : Общие основы психологии. – 2000. – 688 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
111-115
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ