СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОДІ ЮНОСТІ

  • В.М. Педоренко
Ключові слова: суверенні моральні цінності, соціально-психологічні чинники, механізми формування, суверенність фізичного тіла, території, особисті речі, тимчасові звички, соціальні зв’язки, цінності, екзистенційність особистості, наука, мораль, релігія, творчість

Анотація

У статті виділено і проаналізовано соціально-психологічні чинники і механізми формування суверенних моральних цінностей особистості в період юності, перераховано зовнішні (сім’я, освіта, референтна група та ін.) і внутрішні (усвідомлення особистістю значущості суспільно важливих моральних цінностей, сенсу життя, інтереси, установки, світогляд, переконання та ін.) чинники формування суверенних моральних цінностей.

Посилання

1. Бех І. Духовні цінності як надбання особистості / І. Бех // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 9–12.
2. Боришевський М. Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : [монографія] / [М. Боришевський, О. Шевченко, Н. Володарська та ін.] ; за заг. ред. М. Боришевського. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 200 с.
3. Доній В. Мистецтво життєтворчості особистості : [наук.-метод. посібник] : у 2 ч. / В. Доній, Г. Несен, Л. Сохань та ін. – К., 1997. – Ч. 1 : Теорія і технологія життєтворчості. – 1997. – 392 с.
4. Кон И. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры. Социальная психология личности / И. Кон. – М. : Наука, 1979. – С. 85–113.
5. Леонтьев Д. Духовность, саморегуляция и ценности / Д. Леонтьев // Гуманитарные проблемы современной психологи. – 2005. – № 7. – С. 16–21.
6. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; пер. А. Татлыбаевой. – СПб. : Евразия, 1999. – 479 с.
7. Матласевич О. Християнські цінності як основа психологічної практики / О. Матласевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – 2013. – Вип. 25. – С. 96–100.
8. Мид Дж. Избранное: сб. переводов / Дж. Мид ; сост. и перевод В. Николаев ; отв. ред. Д. Ефременко. – М., 2009. – 290 с.
9. Нартова-Бочавер С. Психологическое пространство личности : [монография]
10. Пауер Ф. Подход Лоуренса Кольберга к нравственному воспитанию / Ф. Пауер, Э. Хиггинс, Л. Кольберг // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 3. – С. 175–182.
11. Помиткін Е. Психологія духовного розвитку особистості : [монографія] / Е. Помиткін. – К. : Наш час, 2005. – 280 с.
12. Савчин М. Духовний потенціал людини : [монографія] / М. Савчин. – Івано-Франківськ, 2001. – 202 c.
13. Столин В. Самосознание личности / В. Столин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 286 с.
14. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / В. Франкл. – Х., 2016. – 160 с.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
88-94
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ