ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ «ОБДАРОВАНІСТЬ»

  • Н.В. Греса
Ключові слова: особистість, відповідальність, юнацький вік, локус контролю, інтернальність, екстернальність

Анотація

Стимулювання розвитку відповідальності особистості в юнацькому віці є актуальним і безперечно доцільним, унаслідок вирішальної ролі особистісного і професійного самовизначення для всієї подальшої життєдіяльності людини. У статті проаналізовано особливості локусу контролю та відповідальності старшокласників загальноосвітньої школи і школи-інтернату «Обдарованість».

Посилання

1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності / І.Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.
2. Борцова М.В. Факторы становления начальных форм ответственности личности: теоретический аспект : [монография] / М.В. Борцова. – Славянск-на-Кубани : СГПИ, 2007. – 125 с.
3. Быков С.В. Диагностика локуса контроля личности в асоциальных подростковых группах / С.В. Быков // Психологический журнал. – 2004. – Том 25. – № 3. – С. 34–43.
4. Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л. : Академия, 1983. – 240 с.
5. Мухлынина О.В. Воспитание ответственности учащихся подросткового возраста : дисс. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / О.В. Мухлынина. – Е., 2007. – 155 с.
6. Никишина О.А. Роль самосознания в развитии ответственного отношения к созданию и реализации жизненных планов в старшем подростковом возрасте / О.А. Никишина, Т.Е. Федосеева // Современные проблемы науки и образования : электронный научный журнал. – 2015. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа : http://perechen.vak2.ed.gov.ru.
7. Прядеин В.П. Ответственность как системное качество личности / В.П. Прядеин. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2001. – 209 с.
8. Прядеин В.П. Половозрастные особенности ответственности личности / В.П. Прядеин. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 1998. – 291 с.
9. Реан. А.А. Психология изучения личности : [учебное пособие] / А.А. Реан. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 288 с.
10. Ушакова Т.Ю. Психологічна структура відповідальності особистості / Т.Ю. Ушакова // Актуальні проблеми практичної психології : збірн. наук. праць Міжнар. наук.-практик. заочн. конф. молодих учених та студентів (18 квітня 2014 року, м. Одеса). – Одеса, 2014. – С. 188–192.
Опубліковано
2019-10-15
Сторінки
37-42
Розділ
СЕКЦІЯ 9 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ