ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

  • Тетяна В’ячеславівна Шипелік
Ключові слова: дельфінотерапія, оптимізація особистісного становлення, підлітки з легкими інтелектуальними порушеннями, корекційно-розвивальна програма, символи дельфінів

Анотація

Мета статті – представити огляд дослідницької роботи в галузі дельфінотерапії та обґрунтувати її благотворний вплив на розвиток дітей з психоневрологічною патологією, а також представити результати власного дослідження щодо оптимізації особистісного становлення підлітків з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня віком 14–15 років за допомогою дельфінотерапії. На методологічній основі суб’єктно-буттєвого підходу проаналізовано особливості особистісного становлення підлітків зазначеної категорії, розроблена модель структури особистості, на основі якої підібраний і адаптований комплекс психодіагностичних методик. Базовим методом психокорекційної роботи обрана дельфінотерапія. Дельфінотерапія має потужний терапевтичний, гармонізуючий і розвиваючий потенціал, створює психологічне благополуччя у людини, але не досить широко використовується в корекційних програмах через її нечисленні дослідження. Вибірка становила 254 респонденти: експериментальна група включала 150 підлітків з інтелектуальними порушеннями віком 14–15 років, контрольна – 104 старшокласники зі збереженим інтелектом цієї ж вікової групи. Результати експериментального дослідження свідчать, що дельфінотерапія не тільки оптимізує особистісне становлення підлітків з інтелектуальними порушеннями, але і сприяє поліпшенню їхньої соціально-психологічної адаптації. Розроблена трикомпонентна модель з оптимізації особистісного становлення, основою якої є дельфінотерапія. Як ефективний інструментарій дельфінотерапії в програмі були використані символи дельфінів: їхні образи, голоси, казкові і міфічні герої, іграшки без безпосереднього спілкування підлітків з твариною-терапевтом. Корекційно-розвивальна програма об’єднує різні види психологічної корекції для вирішення питань оптимізації особистісного розвитку підлітків такої категорії.

Висновок: дельфінотерапія як основний складник корекційно-розвивальної програми сприяє гармонізації особистісного становлення і поліпшенню соціально-психологічної адаптації підлітків з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня і має соціально-психологічне, психокорекційне і лікувальне значення.

Посилання

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. В 6 т. Т. 5. Москва : Педагогика, 1983, 368 с.
2. Гончар Ю.А. Роль дельфинотерапии в коррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями. Медицинская психология. 2015. № 4. С. 37–41.
3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник для вузов. Москва : Флинта, 2003. 170 с.
4. Селиванов В.В. Онтогенез психического как развитие субъекта. Личность и бытие: субъектный подход : материалы научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН А.В. Брушлинского, 15–16 октября 2008 г. Москва : «Институт психологии РАН», 2008. С. 73–75.
5. Лукина Л.Н. Дельфины в системе психофизической реабилитации людей. Севастополь, 2007. 170 с.
6. Манжосова Г.В. Психофизиологическое исследование адаптации детей к взаимодействию с дельфинами : дис. … канд. биол. наук : 19.00.02. Санкт-Петербург, 2009. 212 с.
7. Мотков О.И. Методика «Базовые стремления личности». Школьный психолог. 1998. № 35. С. 8–9.
8. Наука о дельфинотерапии. URL: http//www.russia-open.com/MedTurism/1783/2014/05/08/NAUKA-ODELFINOTERAPII.phtml (дата звернення: 13.07.2019).
9. Обратная сторона Луны, или Что мы знаем об инвалидности: теория, репрезентации, практики : сб. статей / отв. ред: А.С. Курликова, Е.Э. Носенко-Штейн. Москва, 2018. 420 с.
10. Тхомакова Л.Ж. Действие «голоса» дельфина на адаптационные резервы человека : дисс. … канд. биол. наук : 03.03.01. Нальчик, 2015. 168 с.
11. Чуприков А.П., Келюшок С.В., Поповский Б.П. Современное состояние дельфинотерапии. Здоров’я суспільства. Киев, 2013. Т. 2. № 1. С. 75–81.
12. Чуприков А.П., Домбровская О.В. Дельфинотерапия как вспомогательный метод реабилитации детей с отклонениями в психоневрологическом развитии. Фітотерапія. Часопис. 2017. № 3. С. 67–72.
13. Dobbs H. Operation Sunflower. Proceedings of the Second Annual International Symposium on Dolphin-Assisted Therapy. Los Angeles. 1996. P. 47–51.
14. Kuhnert К. Delphintherapie – Beweis eines Wunders. Uber die Heilkraft der Delphine. Munchen, 2004.
15. Nathanson D. Dolphin Human therapy: A Professional Association Dedicated to Helping Disabled Children. J. Acoust Soc. Amer. 2001. Vol. 5. P. 1123–1127.
16. Chuprikov A.P., Popovskiy B.P. & Shypelik T.V. Contemporary State of Dolphin Therapy. “Archiv Euro Medica” № 1, 2013, р. 10–15. Hannover.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
174-181
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ