ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ РОСІЯН УКРАЇНЦЯМИ ТА ПОЛЯКАМИ

  • Ганна Володимирівна Пирог
  • Оксана Геннадіївна Шмиглюк
Ключові слова: гетеростереотипи, національні стереотипи, стереотипи, етнічні стереотипи, уявлення, соціальні уявлення, етнічні групи, образ етнічної групи

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей сприймання росіян українцями та поляками. Військовий конфлікт між Росією та Україною, агресивне позиціювання Російської Федерації у світовому просторі, відображення політичних подій у масмедіа, емоційний посил, закладений у випусках щоденних новин, так чи інакше впливають на ставлення українців і поляків до представників російського етносу. Дослідження уявлень представників обох етносів про сучасних росіян дозволить зрозуміти психоло- гічний складник політичного процесу та прогнозувати особливості взаємодії між досліджуваними етнічними групами.

З метою вивчення уявлень українців та поляків про росіян у контексті проблеми формування етнічних стереотипів використано комплекс методів, а саме: Демографічний опитувальник (B. Pietrulewicz, J. Tivendell), методи статистичної обробки даних (обчислення середніх показників, факторизація отриманих даних за допомогою пакету програм STATISTIKA 6.0). У результаті дослідження емпірично виявлено, що образ росіянина у свідомості поляків і українців схожий, сформований однаковими конструктами, як позитивно-нейтральними (поціновувачі музики, віруючі, горді), так і негативними (байдужі до інших, егоїстичні та хвастливі).

Результати дослідження показують, що у сприйнятті росіян поляками найбільш виражені два стереотипи, згідно з якими представники російської етнічної групи, з одного боку, етноцентричні, тобто закриті щодо культурних впливів, упереджені до інших, водночас егоїстичні та хвастливі, з іншого – вони впевнені та байдужі до критики. У сприйнятті росіян українцями виражений складний за структурою стереотип, представлений різними конструктами. Згідно із цим стереотипом, представники російської етнічної групи, з одного боку, схожі між собою, дотримуються соціального порядку, з іншого – вони недисципліновані та неохайні.

Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновки, що сприймання росіян сучасними українцями та поляками відбувається крізь призму сучасного політичного конфлікту, що сприяє процесу формування негативних гетеростереотипів.

Посилання

1. Блинова О. Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ; Інституту психології ім. Г.С Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 68–79.
2. Кияшко Л. Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : монографія / за ред. Л. Кияшко. Київ : Міленіум, 2013. 216 с.
3. Кияшко Л. Впливи ідеологічних стереотипів на політичну участь громадян. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2008. Вип. 19 (22). С. 86–196.
4. Tajfel H. & Turner J. C. An integrative theory of intergroup conflict. The social psychology of intergroup relations / W.G. Austin et al. Monterey, CA : Brooks/Cole, 1979. P. 33–47.
5. Дилигенский Г. Социально-политическая психология. Москва : Новая школа, 1996. 351 с.
6. ME – YOU, WE – THEY – a couple of words about national stereotypes on the example of Polish and Canadian respondents / J. Leszcz et al. Polish Journal of Social Science. 2014. Vol. IX. Issue 1. P. 105–136.
7. Пирог Г. Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». 2018. Вип. 18. С. 346–351.
8. Шмиглюк О. Особливості уявлень учасників АТО про сучасного Українця. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 261–266.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
144-151
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ