ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

  • Віталій Йосипович Бочелюк
Ключові слова: особистість, життєва криза, кризова ситуація, подолання, особистісний регрес, розвиток, психологічна зрілість

Анотація

Мета. Стаття має на меті пояснення трансформації особистості як способу адаптації в умовах тривалої суспільної кризи. Пояснені специфічні умови розгортання індивідуальних психологічних криз на фоні поєднання постмодерної культури та проблем становлення українського суспільства.

Методи. Проаналізовані та узагальнені провідні теоретичні концепції та результати емпіричних досліджень українських вчених, що пояснюють особистісні трансформації як спосіб подолання життєвих труднощів.

Результати. Простежені три етапи еволюції наукових уявлень про особистісні трансформації в кризові етапи життя, що відповідають загальному соціально-історичному контексту розвитку: класичний, присвячений з’ясуванню негативних наслідків життєвих труднощів та можливостей їх конструктивного подолання; некласичний, коли криза постає як потенційно-корисний ресурс самовдосконалення та умова досягнення особистісної зрілості; постнекласичний, в якому криза є неминучим і повторюваним етапом життєвого шляху, що актуалізує внутрішні механізми смислової інтерпретації отриманого досвіду. Постмодерна культура та наукова парадигма потребує перегляду уявлень про особистість як суб’єкт соціальних відносин та свідомої діяльності, оскільки сам характер цих відносин та діяльності докорінно змінився.

Висновки. Обґрунтована думка, що ресурсні можливості для виникнення й подолання життєвих криз шляхом особистісної реорганізації закладені у природі кожної людини. На основі проведеного аналізу запропонований перелік завдань психологічної допомоги в ситуації життєвої кризи за вичерпаних адаптаційних ресурсів людини. Ці засоби забезпечують прогресивний розвиток і водночас профілактику особистісних деструкцій в кризовому середовищі. Шлях, що обирає кожна особистість для подолання власних переживань, визначає загальний поступ суспільства в подоланні глобальної кризи.

Посилання

1. Булах І.С. Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2016. Вип. 3. С. 58–68.
2. Варбан Є.О. Життєва криза: поняття, концепції та прояви. Проблеми сучасної психології : зб. наук. Праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2010. Вип. 8. С. 120–133.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с.
4. Вернік О.Л. Переживання як складова способу життя особистості в екологічно орієнтованому контексті. Социально-психологические особенности личности в условиях трансформации общества : сб. материалов II междунар. науч.-прак. конф. (г. Макеевка, 28 янв. 2013). Макеевка : МЭГИ, 2013. С. 28–31.
5. Горностай П.П. Криза як зміна життєвих ролей особистості. Психологія життєвої кризи / відп. ред. Т. М. Титаренко. Київ, 1998. URL: http://gorn.kiev.ua/publ00.htm (дата звернення: 02.06.2019).
6. Заіка В.М. Моргун В.Ф. Типологія життєвих криз та ініціальних тенденцій трансформації людини на основі багатовимірної теорії особистості. Психологія і особистість. 2016. № 2 (10) Ч. 2. С.29–44.
7. Заіка В.М. Типологічні моделі ініціювання особистісних трансформацій в умовах подолання кризових станів особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Луцьк, 2015. 20 с.
8. Князевич В.М., Жаліло Л.І. Необхідність державної соціально-психологічної адаптації населення України в сучасних умовах. Інвестиції та інновації. 2015. № 2. С. 32–35.
9. Лушин П.В. Психология личностного изменения : дис. … доктора психол. наук : 19.00.01. Киев, 2003. 352 с.
10. Магун В., Руднев М. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с другими европейскими странами. Украинское общество в европейском пространстве / под ред. Е. Головахи, С. Макеева. Киев: Ин-т социологии НАНУ, 2007. С.226–273.
11. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі : монографія / Н.В. Чепелєва, М.Л. Смульсон, О.В. Зазимко, С.Ю. Гуцол та ін. ; за ред. Н.В. Чепелєвої. Київ : Педагогічна думка, 2016. 232 c.
12. Тавровецька Н.І. Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Вип. 41. С. 345–359.
13. Тавровецька Н.І. Конструкти життєвої позиції особистості як опірність кризам життя. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Том 14. Методологія і теорія психології. Вип. 1. С. 298–310.
14. Титаренко Т.М. Життєві кризи: технології консультування. У 2-х част. Київ : Главник, 2007.
15. Титаренко Т.М., Кочубейник О.М., Черемних К.О. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності. Київ : Міленіум, 2014. 206 c.
16. Чепелєва Н.В. Самопроектування особистості у контексті постнекласичної психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 20. С. 17–26.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
114-121
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ