ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Світлана Борисівна Кузікова
  • Тетяна Іванівна Щербак
Ключові слова: децентрація, егоцентризм, юнацький вік, емпатія, рефлексія

Анотація

Мета. Здійснити теоретичний аналіз феномену децентрації, описати детермінанти її розвитку на різних вікових етапах життєвого шляху особистості. Проаналізувати результати експериментального дослідження психологічних особливостей децентрації в осіб юнацького віку.

Методи. Із групи емпіричних методів: психодіагностичний метод (тести); із групи методів аналізу (обробки) даних: якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, методи комп’ютерної обробки експериментальних даних. Методичний інструментарій: «Діагностика рівня емпатії» (І. Юсупов), «Типи поведінки в конфлікті» (К. Томас), «Егоцентричні асоціації» (Т. Сцутрова). У дослідженні взяли участь 80 респондентів, з них 40 осіб чоловічої та 40 осіб жіночої статі. Вік досліджуваних – 18–21 рік.

Результати. Представлено теоретичний аналіз феномену децентрації в контексті психології, висвітлено її особливості з погляду різних наукових тлумачень. Розкрито погляд на поняття децентрації як механізм подолання егоцентризму. Проаналізовано такі компоненти даного феномену, як емпатія, ідентифікація та рефлексія. У роботі описано основні детермінанти розвитку децентрації на різних вікових етапах життєвого шляху особистості. Особлива увага приділяється становленню децентрації як особистісної якості в юнацькому віці. Проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей даного феномену в осіб юнацького віку.

Висновки. У результаті проведеного дослідження здійснено емпіричний аналіз психологічних осо- бливостей децентрації в осіб юнацького віку. Досліджено рівень емпатії респондентів, рівень егоцентризму та преференції поведінки в конфлікті. Установлено, що більшості представників юнацького віку притаманний середній рівень децентрації, який приписується респондентам, готовим подивитися на себе збоку й інтегрувати різні погляди. З’ясовано, що процес розвитку децентрації відбувається нерівномірно. За результатами дослідження вироблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня децентрації у представників юнацького віку.

Посилання

1. Васюк К. Форми прояву егоцентризму в період переживання особистістю вікових криз. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : збірник наукових праць. Донецьк : Донецький інститут ринку та соціальної політики, 2014. С. 12–22.
2. Выготский Л. Психология развития человека. Москва : Смысл, 2015. 1136 с.
3. Журавльова Л. Психологія емпатії : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2007. 328 с.
4. Коваленко А. Психологія міжособистісного взаєморозуміння. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. 208 с.
5. Кон И. Психология ранней юности. Москва : Просвещение, 1989. 255 с.
6. Мухина В. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. Москва : Издательский центр «Академия», 2000. 456 с.
7. Пашукова Т. Эгоцентризм: феноменология закономерности формирования и коррекции : монография. Кировоград, 2001. 338 с.
8. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Москва : Международная педагогическая академия, 1994. 680 с.
9. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. Санкт-Петербург : Питер, 2013. 624 с.
10. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности. Москва : Мир, 1994. 320 с.
11. Chambers J.R., Suls J. The role of egocentrism and focalism in the emotional intensity bias. Journal of Experimental Social Psychology. 2015. P. 124–142.
12. Enright R.D., Lapsley D.K., Shukla D.C. Adolescent egocentrism in early and late adolescence. Adolescence. 2010. P. 211–221.
13. Hoffman H.L. Interaction, affect and cognition in empathy. Emotions, cognition’s and behavior. Cambridge, 2015. P. 103–131.
Опубліковано
2019-10-08
Сторінки
65-73
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ