ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ШКОЛЯРІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА В АСПЕКТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

  • Г.Б. Соколова ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Ключові слова: школяри із синдромом Дауна, особистість, психологічний супровід, особистісноорієнтований підхід

Анотація

У статті розглянуто сучасні наукові погляди на питання психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна з позиції особистісно-орієнтованого підходу. Проаналізовано стан висвітлення проблеми, що досліджується в спеціальній психолого-педагогічній літературі.

Посилання

1. Братченко С.Л., Миронова М.Р. Личностный рост и его критерии // Психологические проблемы самореализации личности: науч. сборник [под ред. А.А. Крылова, Л.А. Коростылевой]. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. С. 38–46.
2. Васильева Н.Л. Психоаналитический подход в системе психологического сопровождения развития детей и подростков: автореф. дис. на получение науч. степени д-ра психол. наук: спец. 19.00.13. СПб., 2007. 46 с.
3. Гречко Л.М. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія». К., 2008. 20 с.
4. Духновский С.В. Психологическое сопровождение подростков в критических ситуациях. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2003. 124 с.
5. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1983. 391 с.
6. Мустаева Л Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития :пособ. для учителей нач. школы, психологов-практиков, родителей. М.: Аркти, 2005. С. 36–37.
7. Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность. Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты. 4-е изд., испр. и доп. М.: Национальный книжный центр, 2014. С. 537.
8. Сак Т.В. Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 26. С. 215–219.
9. Яничева Т.Г. Психологическое сопровождение деятельности школы. Подход. Опыт. Находки. Журнал практичного психолога. 1999. № 3. С. 101–119.
10. Lesser Y. Potential Space: Knowing and Not Knowing in the Treatment of Traumatized Children and Young People. The British Journal of Social Work. 2007. Vol. 37. № 1. P. 25–26.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
220-225
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ