ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Л.В. Сіроха ТОВ «Метро Кеш енд Керрі»
Ключові слова: емоційне вигорання, синдром «професійного вигорання», стрес, виснаження, резистенція, напруга

Анотація

Стаття підводить деякі підсумки вивчення феномену синдрому емоційного вигорання. Виділено психологічні особливості професійної діяльності педагогів початкової школи. Досліджено особливості емоційного вигорання в педагогів та виявлено специфіку емоційного вигорання у вчителів початкових класів.

Посилання

1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. 472 с.
2. Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания. Вопросы психологии. 2005. № 2. С. 94–104.
3. Букач М.М. Словник-довідник із соціальної роботи: навчальний посібник. Николаев: ФОП Швець В.Д., 2015. 384 с.
4. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профілактика. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 336 с.
5. Гагалан Ю. Ресурси для подолання стресу. Стреси в професійній діяльності вчителя. Психолог. 2012. № 4. С. 29.
6. Знанецька О.М. Психологічні особливості розвитку синдрому емоційного вигорання у медичних працівників. Вісник Дніпропетровського університету ім. О. Гончара. Серія «Педагогіка і психологія». 2013. № 8. С. 80–87.
7. Кайдина М.С. Социальный интеллект и эмоциональное выгорание преподавателей средних специальных учебных заведений. Вестник АГУ. 2012. № 2. С. 159–164.
8. Корольчук В.М. Аналіз результатів диференційно-інтегральної оцінки чинників професійного стресу // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 15. Харків: НУЦЗУ, 2014. С. 88–96.
9. Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Чернюк В.І., Нагорна А.М. Медицина праці на сучасному етапі. Актуальні питання охорони здоров’я. Науковий журнал МОЗ України. № 1(5). 2014. С. 47–54.
10. Лаврова М.Г. Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття «емоційне вигорання». Вісник Одеського національного університету. Психологія. 2014. Т. 19, Вип. 2. С. 194–202.
11. Малюкова Ф.Р. Внутриличностные факторы развития профессионального выгорания // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: материалы науч. конф. «Ананьевские чтения – 2014», Санкт-Петербург, 21–23 окт. 2014 г. / отв. ред. Г.С. Никифоров. СПб.: Скифия-принт, 2014. С. 85–87.
12. Пезешкиан Носсрат. Как позитивно преодолеть усталость и перенапряжение. Черкассы: Брама-Украина, 2013. 192 с.
13. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / за ред. М.С. Корольчука. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 276 с.
14. Ракицкая А.В. Синдром эмоционального выгорания и проактивная агрессия у педагогов // Психологическое сопровождение образовательного процесса. 2015. Вып. 5, ч. 2. С. 178–188.
15. Ракицкая А.В. Особенности синдрома эмоционального выгорания у педагогов с различным уровнем личностной и ситуативной агрессии. Психология обучения. 2015. № 4. С. 78–90.
16. Селье Г. Стресс без дистресса. Москва: Наука, 1982. С. 212.
17. Силкина А.А., Саншокова М.К., Сергеева Е.С. Синдром эмоционального выгорания среди врачей различных специальностей в России и зарубежом. Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 2014. Том 4. № 11. C. 1247.
18. Старовойт О. Непевність і емоційне вигорання особистості як бар’єри інноваційної діяльності. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 36. С. 50–57.
19. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя. Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 57–63.
20. Юрченко В.І., Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2016. 328 с.
21. Maslach, С. Burnout: A multidimensional perspective // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / Ed. W.B. Shaufeli, C. Maslach and T. Marek. Washington D.C: Taylor & Trancis, 1993. P. 19–32.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
201-205
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ