ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПЛЕЯД

  • К.В. Педько Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: соціальний капітал, внутрішньо переміщені особи (ВПО), ресурс, довіра, взаємодопомога

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу наукових поглядів на поняття соціального капіталу. За результатами емпіричного дослідження визначено кореляційні плеяди компонентів соціального капіталу у кожній з груп досліджуваних. Розглянуто кореляційні плеяди та проведено їх порівняльний аналіз.

Посилання

1. Бурдье П. Формы капитала. Экономическая социология, 2002. Т. 3. № 5. С. 60–74.
2. Lin N. A Network Theory of Social Capital. URL: http://pro-classic.com/ethnicgv/SN/SC/paper-final-041605.pdf (дата звернення: 03.05.2018).
3. Burt R. Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. URL: http://faculty.chicagobooth.edu/ronald. burt/research/files/B&C_Introduction.pdf (дата звернення: 05.07.2018).
4. Brunie A. Meaningful distinctions within a concept: relational, collective and generalized social capital. Social science research. Amsterdam, 2009. Vol. 38. № 2. P. 251–265.
5. Семків І. Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України: Проблеми сучасної психології. К–П: Аксіома. 2010. Вип. 10. С. 699–709.
6. Патнам Р. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії. Київ: Основи, 2001. 302 с.
7. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Изд-во АСТ»; ЗАО НППП «Ермак», 2004. 730 с.
8. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность, 2001. № 3. С. 121–139. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/217/076/1232/011kOULMAN.pdf (дата звернення: 03.05.2018).
9. Лебедева Н.М. Татарко А.Н. Ценности и социальный капитал как основа социально-экономического развития. Журнал институциональных исследований, 2010. Том 2. № 1. С. 17-34. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/05/1214794842/jis2.1-2.pdf (дата звернення: 03.05.2018).
10. Позняк С.І. Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді. Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства: зб. наук. праць. К.: Міленіум, 2014. Вип. 1(15). С. 86–95.
11. Блозва П.І. Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури: модель емпіричного дослідження. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 37(40) 2016. С. 114–125.
12. Лесечко М.Д. Сидорчук О.Г. Соціальний капітал: теорія і практика: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. 220 с.
13. Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного. Економічний часопис ХХІ. 2003. № 5. URL: http://soskin.info/ea/2003/5/20030517.html (дата звернення: 05.07.2018).
14. Багнюк А.Л. Соціальний капітал і квантифікація суспільних процесів у сучасному соціумі. URL: www.filosof.com.ua/Jornel/M_71/Bahnuk.pdf. (дата звернення: 05.07.2018).
15. Єлагін В.П. Про сутність поняття «соціальний капітал» та його роль у процесі розбудови соціальної держави. URL: Http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/1/05.pdf (дата звернення: 05.07.2018).
16. Семків І.І. Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель: дис. … канд. психол. наук: 19.00.11. Львів: нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. 268 с.
17. Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений. Санкт-Петербург: Речь, 2010. 141 с.
18. Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросс-культурной психологии: учебно-метод. пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 163 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
180-184
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ