РОЛЬОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМУНІКАТОРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • В.В. Кириченко Житомирський державний університету імені Івана Франка
Ключові слова: рольова ідентифікація, картина світу, інформаційний простір, публічна роль

Анотація

У статті представлено результати експериментального дослідження впливу рольової позиції комунікатора на сприйняття інформаційного контенту пересічними реципієнтами комунікативного процесу. Референти думки, якими апріорі є публічні особи, задають вектор суспільного світосприйняття та вказують на ті елементи простору, які є важливими і які певним чином пов’язані з конкретною особистістю. Примусова рольова ідентифікація мовця та його рольова приналежність до групової більшості «ми» або «вони» пливає на об’єктивні параметри сприйняття інформації. Ми встановили, що ідентифікація публічної рольової позиції мовця посилює суб’єктивну важливість інформації.

Посилання

1. Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные. Журнал российского права. 2004. № 10. С. 15–23.
2. Талапина Э.В., Тихомиров Ю.А. Публичные функции в экономике. Право и экономика. 2002. № 6. С. 3–9.
3. Полторак В.А. Политический маркетинг: Учебное пособие. Днепропетровск: ДАУБП, 2001. 96 с.
4. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшинз. Киев: АДЕФ-Украина, 1997. 328 с.
5. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: монография / Ин-т языкознания РАН ; Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2000. 368 с.
6. Гобс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs.Leviafan.pdf
7. Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики / пер. с англ. и послесл. Л.А. Чернышевой. Мн.: Коллегиум, 1992. 253 с.
8. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. Москва: Астрель, 2012. 480 с.
9. Адлер А. Понять природу человека. Санкт-Петербург: «Академический проект», 1997. 256 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
169-173
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ