ДО КОНЦЕПЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • С.В. Баранова Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: особистісна зрілість, суспільні трансформаці, самозапит, самозміни, надситуативне управління, механізм особистісного росту

Анотація

У статті представлено теоретичний доробок авторської соціально-психологічної концепції становлення особистісної зрілості в умовах суспільних трансформацій. Виявлено, що рефлексивний акт самозміни є основним механізмом особистісного зростання. Надано психологічну характеристику процесу надситуативного управління і його рівнів. Виокремлено етапи рефлексивного набуття відповідальності суб’єктом. Визначено, що процес становлення особистісної зрілості відбувається через рефлексивні акти самозмін системи власної суб’єктності й набуття відповідальності.

Посилання

1. Баранова С. Концепція особистісної зрілості в умовах суспільних трансформацій. Проблеми політичної психології / Нац. акад. пед. наук України, Інститут соц. та політ. психології; за заг. ред. М.М. Слюсаревського. Київ: Міленіум, 2017. Вип. 5 (19). С. 133–144.
2. Козаченко О. Роль внутрішньоособистісних конфліктів у формуванні соціальної зрілості студентської молоді. / автореф. дис.. ...канд. психол. наук: 19.00.05 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ, 2013. 20 с.
3. Панок В. Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології. Збірник наукових праць. Психологiчнi науки. Київ, 2014. Випуск 2.12 (103). С. 146–151.
4. Парсонс Т. Система современных обществ. Москва: Аспект Пресс, 1998. 270 с.
5. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Москва: Астрель, 2006. 1176 с.
6. Титаренко Т., Кочубейник О., Черемних К. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ: Міленіум, 2014. 206 с.
7. Штепа О. Диспозиційна модель особистісної зрілості / дис.. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Київ., 2006. 165 с.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
164-168
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ