ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА АСОЦІАТИВНІ СКЛАДОВІ КАТЕГОРІЇ «ПОЛОН»

  • Ю.М. Широбоков Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Ключові слова: військовослужбовці, військовополонені, полон, фізичне насильство, психологічне насильство, антитерористична операція

Анотація

Стаття присвячена проблемі військового полону. Розглянуто основні етимологічні та асоціативні складові категорії «полон».

Посилання

1. Будаков М.О. Морское пиратство: что делать мировому сообществу и Украине? Морской информационный бюллетень. Одесса: ФМПСУ, 2011. № 1. С. 20–21.
2. В СБУ сообщили, сколько требуют боевики за пленных украинцев Gordonua.com. 2015. 23 квітня. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/893883-VSBU-soobcshili--skol-ko-trebujut-boeviki-za-plennyhukraincev, доступно всім (дата звернення: 22.06.2018).
3. Верменич Я.В. Історичні українські пісні. Енциклопедія історії України. Т. 3 / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. К.: Наукова думка, 2005. 672 с. URL:http://www.history.org.ua/?termin=Istorychni_ukr_pisni, доступно всім (дата звернення: 22.06.2018).
4. Голованський С.О. Тополя на тому березі: роман. К.: Дніпро, 1976. С. 447.
5. Гришина Н.В. Психология социальных ситуаций. СПб.: Питер, 2001. 403 с.
6. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. К.: Довіра, 2006. С. 466. URL:http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
7. Збанацький Ю.О. Сеспель. Чувас. поет 1899–1922:роман. К.: Молодь, 1961. С. 418.
8. Ибатуллин Т.Г. Военный плен: Причины, последствия. СПб., 1997. С. 18–23.
9. Ибатуллин Т.Г. Война и плен. СПб., 1999. 196 с.
10. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. СПб: Питер, 2014. 368 с.
11. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 280.
12. Лепешкин Н.Я., Василин В.Г., Обирин А.И., Талынев В.Е. Психологические основы терроризма и антитеррористической деятельности в современных условиях: учебно-методическое пособие / Под ред. проф. И.Ф. Ярулина. Хабаровск: ХПИФСБРФ, 2008. 348 с.
13. Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жизненная ситуация. Вестник Московского университета. Серия. 14. – Психология. 1996. № 4. С. 26–35.
14. Матеюк О.А., Потапчук Є.М. Аналіз соціально-психологічних методів впливу на особистість. Психологія: зб. наук. пр. Вип. 3 (10). К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. С. 54–57.
15. Никифоров Г.С. Психология здоровья / Под ред. Г.С. Никифорова. СПб.: Речь, 2006. 479 с.
16. Нікітін Ю.В. Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та забезпечення безпеки суспільства. Держава та регіони. Серія: Право. 2014. № 2. С. 132–136.
17. Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. М.: Торнтон и Сагден, 2000. 335 с.
18. Побідаш А.Ю. Психологічні особливості життєвої стійкості моряків – жертв піратського полону: дис. … к.. психол. н.: спец. 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». Харків, 2012. 299 с.
19. Потапчук Є.М. Юридичні та психологічні аспекти шантажу. Науковий вісник Державної прикордонної служби України: науково-практичний альманах. Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2009. № 3. С. 42–49.
20. Почтарев А.Н. Прокляты и забыты? Независимое военное обозрение. Интернет-версия. 2004. 13 лютого. URL: http://nvo.ng.ru/wars/2004-02-13/7_afgan.html (дата звернення: 22.06.2018).
21. Сирийская Аль-Каида озвучила цены за пленных российских солдат. Obzor24 Новини України. 2015. 5 жовтня. URL: http://www.obzor24.in.ua/?p=1776 (дата звернення: 22.06.2018).
22. Словарь української мови: в 4 тт. / За ред. Б.Д. Грінченка. К., 1907–1909. Т. 3. С. 287. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD (дата звернення: 22.06.2018).
23. Словник української мови: в 11 тт. / За ред. І.К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т. 8. С. 93. URL: http://sum.in.ua/s/polon (дата звернення: 22.06.2018).
24. Слово о полку Игореве. Реконструкция древнерус. текста и коммент. Н.А. Мещерского и А.А. Бурыкина. 3-е изд. Л., 1985. С. 441.
25. Срібняк І.В. Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.). Пам’ятки. 2011. Т. 12. С. 42–45. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pam_2011_12_6.pdf (дата звернення: 22.06.2018).
26. Стельмах М.П. Твори: у 5 т. К.: Держлітвидав УРСР, 1962–1963. Т. ІІ. С. 185.
27. Українка Леся. Твори: у 5 т. К. 1951–1956 рр. Т. І. С. 377.
28. Українська психологічна термінологія: словник-довідник / За ред. М.-Л.А. Чепи. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. 302 с.
29. Нехода І.І. Хто сіє вітер: повість у віршах. К.: Молодь, 1959. С. 83.
30. Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront 1914–1918. Literaturbericht zu einem neuen Forschungsfeld. Frankfurt am Main, 2005. Р. 13.
31. Schein E.H. Brainwashing. Center for International Studies Massachusetts Institute of Technology Cambridge. Massachusetts, 1960. 35 р.
Опубліковано
2018-08-31
Сторінки
148-152
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ