ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

  • ДС.І. онець
Ключові слова: дух, духовність, релігійна духовність, світська духовність, наукова духовність

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння феномена духовності особистості. Наголошується на необхідності обґрунтування та систематизації наукових уявлень із цього питання. Пропонуються три рівні його (питання) осмислення: релігійний, світський і науковий.

Посилання

1. Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності : [монографія] / М.Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.
2. Буева Л. Духовность и проблемы нравственной культуры / Л. Буева // Вопросы философии. – 1996. – № 2. – С. 5–7.
3. Донець С.І. Теоретико-емпіричний аналіз поняття «духовність» у психології / С.І. Донець // Український психолого-педагогічний науковий збірник: Науковий журнал. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільно-та», 2016. – № 7. – С. 47–52.
4. Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д.А. Леонтьев // Известия Южного федерального университета. Серия «Технические науки». – 2005. – Т. 51. – № 7. – С. 16–21.
5. Савчин М.В. Фундаментальні духовні здатності особистості / М.В. Савчин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. – Випуск 1. – Том 1. – С. 92–98.
6. Ставицька С.О. Генеза духовної самосвідомості юнацтва : дис. … докт. психол. наук : спец. 19.00.07 / С.О. Ставицька ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – 251 с.
7. Geigle D. Spirituality and Religion in the Workplace: History, Theory, and Research Margaret Benefiel Andover Newton Theological School / D. Geigle, L. W. Fry // Psychology of Religion and Spirituality. – 2014. – С. 175–187.
8. Personality, religious and spiritual struggles, and well-being / Wilt, Joshua A, Grubbs, Joshua B., Exline, Julie J., Pargament, Kenneth I. // Psychology of Religion and Spirituality. – (Nov) 2016. – С. 341–351.
9. Spiritual and Religious Competencies for Psychologists Cassandra Vieten Institute of Noetic Sciences and California Pacific Medical Center Research Institute Shelley Scammell Institute for Spirituality and Psychology / [R. Pilato, I. Ammondson, K. Pargament, D. Lukoff] // Psychology of Religion and Spirituality © 2013 American Psychological Association. – 2013. – С. 129–144.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
109-114
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ