ВИВЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

  • С.Ю. Діхтяренко
Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативні здібності, комунікативні вміння, товариськість

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми комунікативної компетентності студентів. Розглянуто актуальність вирішення проблеми комунікативної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ, проаналізовано результати дослідження, проведеного серед студентів – майбутніх психологів.

Посилання

1. Александрова С. Професійно-комунікативна компетентність : [тексти лекцій] / . Александрова. – Х. : ХНАКМГ, 2008. – 40 с.
2. Бутенко Т.. Активні методи навчання у формуванні комунікативної компетентності студентів / Т. Бутенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 11. – С. 6–9.
3. Долгова В. Эмпатия : [монография] / В. Долгова, Е. Мельник. – М. : Перо, 2014. – 185 с.
4. Жуков Ю. Позиции психолога-практика / Ю. Жуков // Введение в практическую социальную психологию / под ред. Ю. Жукова, Л. Петровской, О. Соловьевой. – М. : Смысл, 1996. – С. 21–35.
5. Зеер Э. Психология профессионального образования / Э. Зеер. – Воронеж : МОДЭК, 2003. – 480 с.
6. Кавецький В. Особливості професійного консультування школярів з особливими потребами / В. Кавецький // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Соціально-педагогічна». – 2012. – Вип. 19(1). – С. 96–103.
7. Климов Е. Пути в профессионализм. Психологический взгляд : [учеб. пособие] / Е. Климов. – М. : Московский психолого-социальный институт ; ФЛИНТА, 2003. – 320 с.
8. Кон И. Социологическая психология / И. Кон. – Воронеж : МОДЭК, 1999. – 560 с.
9. Куницына В. Межличностное общение : [учебник для вузов] / В. Куницына. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.
10. Маркова А. Психология профессионализма / А. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.
11. Митина Л. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования / Л. Митина. – М. ; СПб., 2014. – 375 с.
12. Побірченко Н. Консультаційні моделі спілкування в освітологічному просторі / Н. Побірченко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 104–107.
13. Пометун О. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 16–25.
14. Райгородский Д. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Д. Рнайгородский. – Самара : ИД «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
15. Rickheit G. Handbook of Communicative Competence / G. Rickheit, H. Srohner. – Gottingen : Hubert & Co., 2008. – 561 p.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
104-108
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ