ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

  • Л.А. Данилевич
Ключові слова: компетентнісний підхід, соціально-психологічна компетентність, психограма, соціально-перцептивна компетентність, рефлексія

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення сутності соціально-психологічної компетентності та її структури. Визначено структурні особливості соціально-психологічної компетентності майбутніх психологів, значення у професійній діяльності та шляхи її формування в період навчання у вищому навчальному закладі.

Посилання

1. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К., 2004. – С. 15–25.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (Авторская версия) / И.А. Зимняя. – М. : Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2004. – 42 с.
3. Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический анализ) / Е.А. Климов. – М. : Москов. психолого-социал. ин-т ; Флинта, 2003. – 320 с.
4. Социальная психология : [учебное пособие для вузов] / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М. : Изд. центр Академия, 2001.– 600 с.
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация / Дж. Равен. – М. : Когнито-Центр, 2002. – 396 с.
6. Лєпіхова Л.А. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії / Л.А. Лєпіхова // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 5–8.
7. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : [посібник] / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 446 с.
8. Тоба М.В. Когнітивне спілкування в педагогічній діяльності: прикладний та теоретичний аспекти / М.В. Тоба // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12 (153). – С. 32–35.
9. Борець Ю.В. Психологічні особливості громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю : дис.. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / Ю.В. Борець. – Чернігів, 2016. – 239 с.
10. Колесникова Е.И. Самооценка в структуре социально-психологической компетентности студентов ВУЗа / Е.И. Колесникова // Вестник Самарской гума¬нитарной академии. Серия «Психология». – 2011. – № 2 (10). – С. 58–76.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
89-93
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ