ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ МЕНТАЛІТЕТУ У ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • В.В. Гресько
Ключові слова: етнічна психологія, етнос, народ, менталітет, український менталітет, українська нація, трансформація

Анотація

У статті розкрито поняття менталітету, подано його як провідну категорію етнічної психології. Розглянуто положення щодо його визначення, сутність та основні особливості структурних компонентів. Виявлено основну його функцію як механізму трансформації суспільства. Самобутність нації у вираженні менталітету є рушійним фактором актуалізації народного потенціалу. Менталітет – духовне буття нації, регулятор державотворчих процесів. Ураховуючи особливості народного менталітету, можна досягти суспільного розвитку, зміцнити етнонаціональну ідентичність і здійснювати державотворчі процеси.

Посилання

1. Бех В.П. Інтелектуальний потенціал як онтологічна основа розбудови державності України / В.П. Бех // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 29. – С. 47–52.
2. Варій М.Й. Загальна психологія. : [навчальний посібник] / М.Й. Варій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 968 c.
3. Данилюк І.В. Становлення та розвиток основних понять етнічної психології: від духу народу до ментальності / І.В. Данилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – К., 2003. – Вип. 17–18. – С. 33–36.
4. Михальченко Н.В. Роль менталітету українського народу у розвитку патріотичної рефлексії особистості / Н.В. Михальченко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю / КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2017. – С. 170–172.
5. Недзельський К.К. Виховання волі і характеру як проблема вітчизняної етнопсихології у справі державотворення / К.К. Недзельський // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю / КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2017. – С. 190–192.
6. Пірне М.В. Основи етнопсихології / М.В. Пірне. – К. : Генеза,1998. – 434 с.
7. Розов М.А. Философия без сообщества? / М.А. Розов // Вопросы философии. – 1988. – № 8. – С. 20–31.
8. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Академія, 1992. – С. 17–23.
9. Шугай М.А. Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців / М.А. Шугай // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія «Психологія і педагогіка». – 2011. – Вип. 18. – С. 258–262.
10. Шегута М. Український менталітет: історія і су¬часність / М. Шегута // Збірник наукових праць з гуманітарних наук ЗДІА. – Запоріжжя, 2000. – С. 44–46.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
84-88
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ