ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Ю.В. Гончаренко
Ключові слова: життєва стратегія особистості, планування, спосіб організації, життєвий стиль, толерантність до невизначеності

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до вивчення життєвих стратегій особистості. Визначено структурні компоненти й типології життєвих стратегій особистості. Зазначено, що життєва стратегія є своєрідним способом організації власного життя особистості, виявляється в характеристиках суб’єктності, активності, цілепокладання, здатності до життєтворчості та вирішення життєвих суперечностей.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – Т. 5. – 1991. – 297 с.
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – М : Фонд «За экономическую грамотность», 1995. – С. 372.
3. Бохонкова Ю.О. Психологічні основи випереджальної стратегії поведінки особистості / Ю.О. Бохонкова. – Луганськ : Ноулидж, 2012. – 405 с.
4. Веракса Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника / Е.Н. Веракса, А.Н. Веракса. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с.
5. Гончаренко Ю.В. Соціально-психологічні особливості якості життєвого простору особистості / Ю.В. Гончаренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Т. 7. – № 41. – С. 108–116.
6. Гусев А.И. Толерантность к неопределенности как составляющая личностного потенциала / А.И. Гусев // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011. – С. 300–330.
7. Злобіна О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / О. Злобіна, В. Тихонович. – К. : Стилос, 2001. – 237 с.
8. Лушин П.В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги / П.В. Лушин // Психологічне консультування і психотерапія. – 2016 – Т. 1. – № 5. – С. 33–40.
10. Мілютіна К.О. Психології зміни життєвої стратегії особистості : дис. … докт. псих. наук : спец. 19.00.01 / К.О. Мілютіна. – К., 2013. – 430 с.
11. Мурадян О.С. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз / О.С. Мурадян // Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (2). – С. 49–54.
12. Перегончук Н.В. Ситуація невизначеності перехідного періоду розвитку суспільства як психологічна умова формування професійної компетентності майбутнього психолога / Н.В. Перегончук // ScienceRise. – 2016. – № 3 (1). – С. 41–45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/texc_2016_3(1)__9.
13. Резник Т.Е. Жизненные стратегии личности: поиск альтернатив / Т.Е. Резник, Ю.М. Резник. – М. : Наука, 1995. – № 2. – С. 283.
14. Хорни К. Невроз и развитие личности / К. Хорни. – М. : Прогресс, 1996. – 228 с.
15. Чеботарева Д.Ю. Жизненные стратегии студен¬ческой молодежи юга России : автореф. дисс. … канд. социол. наук : спец. 22.00.06 / Д.Ю. Чеботарева. – Ро¬стов-на-Дону, 2006. – 26 с.
16. Швалб Ю.М. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти / Ю.М. Швалб, Л.В. Тищенко. – К. : Основа, 2015. – 239 с.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
79-83
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ