МАРКЕРИ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДІАГНОСТИЦІ СУБ’ЄКТИВНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ Й ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

  • О.І. Галян
  • Т.І. Гера
Ключові слова: суб’єктність, маркери суб’єктності, особистісна самореалізація, суб’єктивна якість життя, анкета-самоконсультація, вимушені переселенці

Анотація

У статті окреслено потребу дослідження особистісних аспектів самореалізації та оцінювання суб’єктивної якості життя вимушених переселенців. Визначено необхідність розробки технології ефективного психологічного супроводу цієї категорії осіб. Предметом супроводу обрано суб’єктність особистості як провідну здатність переселенців актуалізувати власний суб’єктний потенціал у процесі адаптації до сучасних українських реалій. Представлено розроблену анкету-самоконсультацію для виявлення маркерів суб’єктності особистості вимушених переселенців в оцінюванні ними суб’єктивної якості життя й особистісної самореалізації.

Посилання

1. Баррон Ф. Личность как функция проектирования человеком самого себя / Ф. Баррон // Вопросы психологии. – 1990. – № 2. – С. 153–159.
2. Галян О.І. Використання психолого-педагогічної характеристики як засобу моніторингу суб’єктності школяра в умовах сучасної дитячої міграції / О.І. Галян // Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя : зб. наук. статей / відп. ред. Ж.П. Вірна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 123–127.
3. Галян О.І. Ідея суб’єктності особистості як предмет науково-педагогічного пошуку: категорійно-поняттєве поле дослідження / О.І. Галян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 233. – С. 339–347.
4. Гера Т.И. Психологическое сопровождение преодоления будущими педагогами дискомфортных ситуаций / Т.И. Гера // Pedagogy and Psychology. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – III (26), Issue 50. – С. 87–93.
5. Дем’яненко М. Актуальні проблеми переселенців в Україні / М. Дем’яненко // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/.
6. Загарницька І. Сучасне дитинство в контексті міграційних процесів: українські реалії / І. Загарницька // Вісник Інституту розвитку дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua.
7. Савченко Т.Н. Субъективное качество жизни: подходы, методы оценки, прикладные исследования / Т.Н. Савченко, Г.М. Головина. – М. : Институт психологии РАН, 2006. – 170 с.
8. Старинська О.В. Свободоздатність як ознака інтелектуальної ініціативності учнів / О.В. Старинська // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ. – Ч. 2. – С. 376–386.
9. Шаповал И.А. Субъективное качество жизни в психологии бедности / И.А. Шаповал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psyedu.ru.
10. Шапран В.Ю. Ініціативність як психологічний феномен: різні підходи до його вивчення / В.Ю. Шапран [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/199.
11. Ross C.E. Education and the Subjective Quality of Life / C.E. Ross & M. V. Willigen // Journal of Health and Social Behavior. – 1997. – Vol. 38. – Р. 275–297.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
69-73
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ