МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ РІВНЯМИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

  • Ю.К. Бойко
  • Н.В. Грисенко
Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, мотивація, мотиваційна сфера, саморозвиток, внутрішньоособистісний і міжособистісний інтелект

Анотація

Проаналізовано феномен емоційного інтелекту, розвиток його дослідження та наявні моделі. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей мотиваційної сфери в осіб із високими та низькими рівнями емоційного інтелекту.

Посилання

1. Александрова Н.П. К вопросу о сущности понятия «эмоциональный интеллект» / Н.П. Александрова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Психология и педагогика. – 2009. – № 1. – С. 71–75.
2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта / И.Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С. 57–65.
3. Андреева И.Н. О становлении понятия «эмоциональный интеллект» / И.Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 83–95.
4. Діомідова Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення емоційного інтелекту / Н.Ю. Діомідова // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд», 2015. – Т. 4. – Вип. 14. – С. 17–22.
5. Льошенко О.А. Емоційний інтелект та емоційна компетентність : проблеми співвідношення / О.А. Льошенко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 2: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – С. 49–52.
6. Минцева А.А. Изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностных характеристик студентов : магистерская диссертация / А.А. Минцева ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт социальных и политических наук, Департамент психологии, кафедра общей и социальной психологии. – Екатеринбург, 2016. – 118 с.
7. Моргун В.Ф. Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості / В.Ф. Моргун. – Постметодика, 2010. – № 6 (97). – С. 2–14.
8. Носенко Е.Л. Емоційна розумність як детермінанта успішності життєдіяльності людини і шляхи її операціоналізації / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія, 2000. – Вип. 6. – С. 3–9.
9. Носенко Е.Л. Емоцiйний iнтелект: концептуалiзацiя феномена, основнi функцiї : [монографія] / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига. – К. : Вища школа, 2003. – 126 с.
10. Пырьев Е.А. Эмоциональные состояния, мотивирующие поведение человека / Е.А. Пырьев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2012. – № 133. – С. 288–294.
11. Четверик-Бурчак А. Г. Емоційний інтелект як інтегративна властивість особистості / А.Г. Четверик-Бурчак // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика у сучасному світі – 2013» (18–19 жовтня 2013 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна), 2013. – С. 73.
12. Четверик-Бурчак А.Г. Механізми зв’язку рівнів сформованості емоційного інтелекту з успішністю життєдіяльності особистості / А.Г. Четверик-Бурчак // Збір¬ник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2011. – Т. 10. – № 19. – C. 592–602.
13. Четверик-Бурчак А.Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : автореферат дис. ... канд. психолог. наук / А.Г. Четверик-Бурчак. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2015. – 19 с.
Опубліковано
2019-10-07
Сторінки
31-37
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ